Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Egzamin maturalny. - Dz.U.2021.482 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Egzamin maturalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.482

Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2021 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o uczniu, należy przez to rozumieć ucznia i słuchacza szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
§  3. 
Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny, jest obowiązany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony egzamin maturalny, zgłosić szkołę okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, z 2020 r. poz. 695 oraz z 2021 r. poz. 4).
§  4. 
Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", jest wydawana na wniosek:
1)
nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - jego rodziców, albo
2)
ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - jego rodziców.
§  5. 
1. 
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego opracowuje się i ogłasza nowe informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
2. 
Jeżeli nie wprowadzono zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązują dotychczas ogłoszone informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.
§  6. 
1. 
Komunikat w sprawie:
1)
harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy,
2)
materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie maturalnym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy,
3)
listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy,
4)
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy

- jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

2. 
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
§  7. 
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, jest ogłaszana nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
§  8. 
1. 
Obserwatorami egzaminu maturalnego mogą być:
1)
delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2)
delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3)
delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
§  9. 
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:
1)
w części ustnej z:
a)
języka mniejszości etnicznej,
b)
języka mniejszości narodowej,
c)
języka obcego nowożytnego,
d)
języka regionalnego;
2)
w części pisemnej z:
a)
biologii,
b)
chemii,
c)
filozofii,
d)
fizyki,
e)
geografii,
f)
historii,
g)
historii muzyki,
h)
historii sztuki,
i)
informatyki,
j)
języka łacińskiego i kultury antycznej,
k)
języka mniejszości etnicznej,
l)
języka mniejszości narodowej,
m)
języka obcego nowożytnego,
n)
języka polskiego,
o)
języka regionalnego,
p)
matematyki,
q)
wiedzy o społeczeństwie.
§  10. 
Do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego absolwent może przystąpić z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
§  11. 
1. 
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 44zzi ustawy, zwana dalej "deklaracją", zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny oraz - jeżeli posiada - adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
2)
przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, w tym język lub języki, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
3)
poziom egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego;
4)
system operacyjny, programy użytkowe oraz język programowania spośród wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy - w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki;
5)
język, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub danych przedmiotów - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzf ust. 1 ustawy;
6)
język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4a ustawy;
7)
informację o przystąpieniu do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3 ustawy;
8)
informację o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy;
9)
informację o posiadaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego - w przypadku absolwentów i osób, o których mowa odpowiednio w § 12 ust. 4, 5 i 7;
10)
informację o posiadaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy - jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach lub formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności - w przypadku absolwentów i osób, o których mowa odpowiednio w § 12 ust. 4-7.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, do deklaracji zdający dołącza odpowiednio:
1)
dokument lub dokumenty, o których mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy;
2)
dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, z tym że absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół, dołącza świadectwo dojrzałości;
3)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy.
3. 
Deklaracja zawiera także oświadczenie zdającego o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), w celu udostępnienia przez administratora bazy danych systemu informacji oświatowej wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego uczelni, o przyjęcie do której ubiega się zdający.
§  12. 
1. 
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.
2. 
Uczeń lub absolwent składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2. Absolwent może nie składać wstępnej deklaracji.
3. 
Jeżeli uczeń lub absolwent złożył wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 2, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.
4. 
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
5. 
Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
6. 
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której przystąpi do egzaminu maturalnego, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.
7. 
Osoba:
1)
która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy,
2)
której wykształcenie średnie lub średnie branżowe zostało potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy,
3)
która posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r.

- składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

8. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta i osobę, o których mowa w ust. 4-7, o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego, nie później niż do dnia 10 marca roku szkolnego, w którym absolwent lub osoba, o których mowa w ust. 4-7, zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
§  13. 
1. 
Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i 2.
2. 
W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
3. 
Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 2, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż do dnia 10 marca roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
5. 
Absolwent i osoba, o której mowa w § 12 ust. 4-7, przystępują do egzaminu maturalnego w szkole wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
§  14. 
1. 
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, absolwenta lub osoby, o której mowa w § 12 ust. 5-7, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
2. 
Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
1)
dyrektor szkoły, któremu odpowiednio uczeń lub absolwent złożyli deklarację, w porozumieniu z tym uczniem albo absolwentem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia albo absolwenta - z jego rodzicami, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego;
2)
absolwent lub osoba, o których mowa w § 12 ust. 4-7, wraz z deklaracją.
3. 
W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony w terminie późniejszym.
§  15. 
1. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powierza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla:
1)
absolwentów innej szkoły lub szkół - w przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego w szkole, którą absolwent ukończył, lub w przypadku przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym;
2)
absolwentów lub osób, o których mowa w § 12 ust. 4-7 i § 13 ust. 2.
2. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego lub jego części dla absolwentów danej szkoły lub danych szkół w miejscu niebędącym siedzibą szkoły.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu.
§  16. 
1. 
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedkłada się wraz z deklaracją.
2. 
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
3. 
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się wraz z deklaracją.
4. 
W przypadku absolwenta szkoły w zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
§  17. 
1. 
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta, o których mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 10 lutego roku szkolnego, w którym absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, a w przypadku absolwenta i osoby, o których mowa w § 12 ust. 4-7, nie później niż do dnia 10 marca roku szkolnego, w którym ten absolwent lub osoba przystępują do egzaminu maturalnego.
2. 
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w § 18 ust. 1, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego absolwenta i przekazuje dane osobowe tego absolwenta, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.
§  18. 
1. 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów lub absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu maturalnego. Wykaz zawiera:
1)
informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 11 ust. 1;
2)
informację o uczniach lub absolwentach, którzy korzystają z dostosowania:
a)
formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy,
b)
warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy.
2. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy.
3. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany nie później niż do dnia 15 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
4. 
Dyrektor szkoły, na wniosek dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sporządza, na podstawie wstępnych deklaracji, informację o liczbie uczniów lub absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poszczególnych poziomach, i przesyła ją dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy.
§  19. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.
§  20. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego, w szczególności nadzoruje:
1)
przygotowanie sal egzaminacyjnych;
2)
prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego:
1)
powołuje zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2)
opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
4. 
Jeżeli przewodniczący zespołu przedmiotowego lub członek tego zespołu albo przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub członka tego zespołu albo innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§  21. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tego egzaminu.
2. 
Materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego mogą zostać przesłane do szkół w postaci elektronicznej. W takim przypadku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego, w terminie i w sposób określonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, oraz sprawdza, czy zostały dostarczone wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej części egzaminu.
3. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, są wykonywane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
4. 
Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
5. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
6. 
W przypadku stwierdzenia:
1)
naruszenia przesyłki, o której mowa w ust. 1,
2)
nieprawidłowości w materiałach egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 2,
3)
niekompletności materiałów egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu powiadamia o tym niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.