EAK-Polska. Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym. Warszawa.2007.04.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.154.959

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.

POROZUMIENIE
o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną,
podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 kwietnia 2007 r. zostało podpisane w Warszawie Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, w następującym brzmieniu:

Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

Europejska Agencja Kosmiczna, zwana dalej "Agencją", utworzona Konwencją otwartą do podpisu w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.,

dalej zwane "Stronami",

PRZEKONANE o korzyściach wynikających z utrzymywania i poszerzania poziomu międzynarodowej współpracy wyłącznie dla celów pokojowych w działalności dotyczącej przestrzeni kosmicznej,

MAJĄC NA UWADZE rezultaty współpracy osiągnięte na podstawie Porozumienia między Agencją i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego dnia 24 stycznia 2002 r., które weszło w życie dnia 22 listopada 2002 r.,

MAJĄC NA UWADZE Rezolucję o zastosowaniu środków dotyczących Europejskich Państw Współpracujących (EPW), przyjętą przez Radę Agencji w dniu 21 marca 2001 r. (ESA/C/CL Res.2 (Final)), na mocy której Agencja wprowadziła nowe zasady współpracy z Europejskimi Państwami nie-członkowskimi, uwzględniając możliwość ich przystąpienia do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej (dalej zwanej "Konwencją"),

ZWAŻYWSZY na wyrażoną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wolę wdrażania europejskiej polityki kosmicznej i umacniania współpracy z Agencją w ramach jej nowych zasad współpracy z Europejskimi Państwami Współpracującymi,

MAJĄC NA UWADZE artykuły II i XIV.1 Konwencji,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1.1.
Poprzez niniejsze Porozumienie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Agencja wyrażają zgodę na współpracę w działalności dotyczącej przestrzeni kosmicznej na warunkach niżej określonych. Dla celów tej współpracy, po wejściu w życie niniejszego Porozumienia, Rzeczpospolita Polska staje się Europejskim Państwem Współpracującym (dalej zwanym "EPW"). Rząd Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Agencja będzie zawierać porozumienia o współpracy z innymi Państwami nie-członkowskimi, podobne do niniejszego Porozumienia, tym samym również uznając te inne Państwa jako EPW.
1.2.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jako EPW, zgadza się, że na wszystkich poziomach swej współpracy z Agencją będzie postępował zgodnie z celami, dla których Agencja została powołana, a które zostały określone w Konwencji, w szczególności w zakresie eksploracji i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej wyłącznie dla celów pokojowych.
2.1.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy we wdrażaniu wspólnie wybranych programów i działań Agencji, z wyłączeniem podstawowego technologicznego programu badawczego Agencji, wnosząc swój wkład finansowy do Planu dla Europejskich Państw Współpracujących (dalej zwanego "PEPW"), którego treść podlega wzajemnemu uzgodnieniu z Agencją, zgodnie z innymi postanowieniami niniejszego Porozumienia.
2.2.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej otrzymywał będzie także Zawiadomienia o Możliwościach odnoszące się do misji naukowych Agencji, pozwalające mu na składanie propozycji dostarczania instrumentów, które będą włączane do tych misji, odpowiadających poziomowi Głównego Badacza lub Współbadacza.
3.1.
Na warunkach określonych w artykule 7 i w zgodzie z uprzednimi wymaganiami i zobowiązaniami Agencji, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał dostęp, na zasadzie zwrotu kosztów, do urządzeń i usług Agencji, na potrzeby swych krajowych projektów objętych niniejszym Porozumieniem. Metody użyte przy ustalaniu kosztów będą takie same, jak w odniesieniu do Państw Członkowskich Agencji korzystających z urządzeń i usług Agencji dla realizacji ich krajowych projektów kosmicznych. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie udostępniał w zamian Agencji i Państwom Członkowskim swoje urządzenia i usługi na godziwych warunkach.
3.2.
Rozwijając swój krajowy potencjał kosmiczny i planując krajowe misje kosmiczne, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie rozważał w pierwszej kolejności wykorzystanie europejskich systemów wynoszenia oraz urządzeń, produktów i usług należących do Agencji, lub rozwijanych i stosowanych pod auspicjami Agencji lub jej Państw Członkowskich. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie także wspierał wysiłki Agencji w promowaniu wykorzystania europejskich systemów wynoszenia, urządzeń, produktów i usług przez organizacje międzynarodowe, do których należy Rzeczpospolita Polska, stosujące systemy lub usługi z elementami działalności kosmicznej.
4.1.
Dla celów niniejszego Porozumienia pojęcie "własność intelektualna" ma znaczenie przyjęte w Artykule 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, podpisanej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
4.2.
Strony zapewniają adekwatną i efektywną ochronę własności intelektualnej, wynikającej z prac realizowanych w ramach niniejszego Porozumienia, także w odniesieniu do praw istniejących wcześniej, które mogą wchodzić w grę w trakcie takiej współpracy.
4.3.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące praw dostępu, rozpowszechniania i wykorzystywania informacji technicznych i danych, a także własności intelektualnej, powstałych w wyniku niniejszego Porozumienia, będą zgodne z zasadami i procedurami Agencji.
4.4.
Strony będą dążyć, w ramach ustawodawstwa i regulacji mających zastosowanie do każdej z nich, do ułatwiania wymiany informacji naukowych i technicznych, danych i produktów, będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, dotyczących nauki o kosmosie, technologii i zastosowań, które są niezbędne do wdrażania niniejszego Porozumienia.
5.1.
Rzeczpospolita Polska i Agencja będą wymieniały między sobą informacje dotyczące:
a)
zakresu i planowania swoich bieżących i przyszłych programów kosmicznych;
b)
zagadnień o charakterze naukowym i technicznym wynikających z ich działalności dotyczącej przestrzeni kosmicznej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie w szczególności otrzymywał raporty publikowane i udostępniane przez Agencję, jak również informacje odnoszące się do rozwoju programów Agencji.
5.2.
Przy udostępnianiu informacji otrzymywanych od Agencji, w każdym przypadku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie przestrzegał wszelkich praw własności związanych z treścią informacji. Ponadto Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie rozpowszechniał informacji uznanych za niejawne w porozumieniu o ochronie informacji niejawnych, które zostanie podpisane pomiędzy nim a Agencją, albo które nie są w inny sposób powszechnie dostępne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Państw Członkowskich Agencji, bezpośrednio, albo przez pośredników działających na lub poza tymi terytoriami.
5.3.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie zobowiązany do przekazywania jakiejkolwiek informacji otrzymanej poza Agencją, jeżeli uzna, że przekazanie takiej informacji będzie sprzeczne z interesami wynikającymi z porozumień zawartych ze stronami trzecimi albo z warunkami, na jakich taka informacja została pozyskana.
5.4.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Agencja dokonywały będą, w zależności od potrzeb, wymiany ekspertów w celu realizacji działań będących w zakresie działania Agencji, zgodnie z prawem i uregulowaniami związanymi z wjazdem, pobytem lub wyjazdem z Polski.
5.5.
Na wzajemnie uzgodnionych warunkach Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał dostęp do programów i stypendiów Agencji dla młodych naukowców.
5.6.
W przypadku, gdy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Agencja uczestniczą w międzynarodowych organizacjach, konferencjach i zebraniach związanych z działalnością dotyczącą przestrzeni kosmicznej, będą one konsultowały się w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i będą dążyły, w odpowiednim zakresie, do harmonizacji swych stanowisk w sprawach, które mogą mieć znaczenie dla wdrażania ich wspólnych programów i działań odnoszących się do przestrzeni kosmicznej.
6.1.
Dla spraw związanych z wdrażaniem niniejszego Porozumienia oraz koordynacją z innymi EPW, EPW utworzą specjalny komitet, zwany dalej "Komitetem PEPW", który będzie działał na warunkach określonych w Załącznikach do niniejszego Porozumienia.
6.2.
W sprawach dotyczących PEPW Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do udziału w posiedzeniach Rady Agencji lub jej organów pomocniczych w charakterze obserwatora za pośrednictwem jednego reprezentanta, któremu mogą towarzyszyć doradcy. W celu zapewnienia Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady lub jej organów pomocniczych, jako obserwatora, będzie on otrzymywał projekt porządku obrad i odnośne dokumenty dostępne dla Państw Członkowskich.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy i zgodnie z przepisami finansowymi Agencji wnosi wkład finansowy do PEPW, w szczególności poprzez subskrypcję Karty PEPW zgodnie z postanowieniami Załączników do niniejszego Porozumienia.

8.1.
W odniesieniu do geograficznej dystrybucji kontraktów związanych z PEPW, w których uczestniczy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Agencja będzie wdrażała odpowiednie zasady polityki przemysłowej, o których mowa w Załączniku I do niniejszego Porozumienia.
8.2.
W celu przedyskutowania zbieżności i komplementarności polskiego przemysłu z przemysłami kosmicznymi Państw Członkowskich Agencji, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Agencja będą wspólnie przeprowadzały coroczne przeglądy.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyzna następujące przywileje i immunitety, służące wykonywaniu przez Agencję urzędowej działalności podejmowanej w ramach niniejszego Porozumienia:

9.1.
Agencja będzie miała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobowość prawną. W szczególności będzie miała zdolność do zawierania umów, nabywania i zbywania ruchomości i nieruchomości oraz bycia stroną czynności prawnych.
9.2.
Agencja będzie posiadała immunitet sądowy i egzekucyjny, z wyłączeniem sytuacji:
a)
kiedy Agencja wyraźnie zrzeknie się takiego immunitetu w konkretnej sprawie;
b)
kiedy strona trzecia będzie domagała się na drodze postępowania cywilnego odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku spowodowanego przez pojazd samochodowy należący do lub wykorzystywany w imieniu Agencji, lub w przypadku wykroczenia drogowego, w którym uczestniczył taki pojazd;
c)
kiedy wykonywane będzie orzeczenie arbitrażowe wydane zgodnie z artykułem 12.
9.3.
W zakresie swej oficjalnej działalności Agencja, jej majątek i dochody zostaną zwolnione od podatków bezpośrednich w Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja zostanie także zwolniona z podatków pośrednich, jeżeli zakupy lub usługi o istotnej wartości, ściśle niezbędne dla wykonywania urzędowej działalności w ramach niniejszego Porozumienia, są dokonywane lub wykorzystywane przez Agencję.
9.4.
Towary importowane i eksportowane przez Agencję i ściśle niezbędne dla wykonywania jej urzędowej działalności będą zwolnione od wszelkich opłat i podatków importowych i eksportowych, a także od wszelkich zakazów i ograniczeń importowych i eksportowych. Żadne tak importowane lub eksportowane towary nie mogą być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedawane, dzierżawione i przekazywane bezpłatnie albo za opłatą, za wyjątkiem sytuacji, gdy ma to miejsce na warunkach określonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Agencja określą procedury, które będą stosowane przy imporcie i eksporcie aktywów używanych w związku z ich współpracą. Agencja będzie współpracowała z organami polskimi w celu zapewnienia, aby towary importowane lub eksportowane przez Agencję były wykorzystywane dla jej urzędowej działalności w ramach niniejszego Porozumienia.
9.5.
Agencja będzie mogła otrzymywać i posiadać w Rzeczypospolitej Polskiej wszelkiego rodzaju fundusze, waluty, gotówkę lub papiery wartościowe, którymi może swobodnie dysponować w Rzeczypospolitej Polskiej w każdym oficjalnym celu, oraz posiadać rachunki w dowolnej walucie.
9.6.
Personel Agencji będzie zwolniony od podatku od wynagrodzeń, honorariów, dodatków i emerytur odnoszących się do bieżącej lub poprzedniej pracy w Agencji; takie zwolnienia obejmują również dodatki wypłacane członkom rodzin.
9.7.
Obieg publikacji i innych materiałów informacyjnych wysłanych przez lub do Agencji nie będzie w żaden sposób ograniczany.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej notyfikuje Dyrektorowi Generalnemu Agencji nazwę urzędu wyznaczonego do reprezentowania go przy wdrażaniu niniejszego Porozumienia, jak również nazwiska jego przedstawiciela i doradców uczestniczących we wszelkich posiedzeniach, zgodnie z artykułem 6.

Każda ze Stron jest wyłącznie odpowiedzialna za prowadzenie własnej działalności przy wykonywaniu niniejszego Porozumienia. W szczególności każda ze Stron ma prawo dochodzenia roszczeń przeciwko drugiej Stronie w odniesieniu do każdego rodzaju szkód, jakie poniosą osoby lub majątek, a które są spowodowane przez drugą Stronę, a także każda ze Stron zwalnia drugą Stronę od odpowiedzialności w przypadku roszczeń zgłaszanych przez osobę trzecią w odniesieniu do szkód spowodowanych jej własną działalnością.

12.1.
Każdy spór wynikający ze stosowania lub interpretacji niniejszego Porozumienia, który nie może być rozwiązany polubownie pomiędzy Stronami, zostanie na wniosek którejkolwiek Strony przedstawiony trybunałowi arbitrażowemu.
12.2.
Trybunał arbitrażowy będzie się składał z trzech członków: jednego arbitra wyznaczonego przez Agencję, jednego arbitra wyznaczonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i arbitra wybranego przez dwóch pierwszych arbitrów, który będzie sprawował funkcję przewodniczącego trybunału. Jeżeli w przeciągu sześciu miesięcy od daty wniosku o arbitraż, którakolwiek ze Stron nie dokona swego wyboru, arbiter, na życzenie którejkolwiek ze Stron, zostanie powołany przez Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Taka sama procedura będzie miała zastosowanie, jeśli w przeciągu sześciu miesięcy od wyznaczenia lub wyboru dwóch pierwszych arbitrów trzeci arbiter nie zostanie wybrany.
12.3.
Trybunał arbitrażowy ustali swą własną procedurę; jego decyzje będą ostateczne i wiążące.

Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

14.1.
Niniejsze Porozumienie po podpisaniu przez Strony i po przyjęciu go zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po dokonaniu przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej subskrypcji Karty PEPW, o której mowa w artykule 7 i która jest szczegółowo określona w Załączniku I do niniejszego Porozumienia, za wyjątkiem przepisów zawartych w Załączniku II A i B do niniejszego Porozumienia, które mają zastosowanie po jego podpisaniu. Subskrypcja Karty PEPW zostanie dokonana najpóźniej w ciągu roku od podpisania niniejszego Porozumienia, chyba że Strony określą inny limit czasowy. W przypadku gdy subskrypcja Karty PEPW nie nastąpi w wymienionym czasie, niniejsze Porozumienie uznaje się za nieistniejące.
14.2.
Po wejściu w życie niniejsze Porozumienie zastąpi Porozumienie o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją, o którym mowa w Preambule, przy czym jego postanowienia będą w dalszym ciągu stosowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji każdego kontraktu, zawartego w jego ramach, a który w dalszym ciągu będzie realizowany w chwili utraty mocy wiążącej tamtego Porozumienia
15.1.
Niniejsze Porozumienie wygasa pięć lat po dniu jego wejścia w życie, chyba że zostanie wypowiedziane wcześniej zgodnie z postanowieniami ustępu 3. Na rok przed wygaśnięciem niniejszego Porozumienia Strony dokonają oceny jego wdrożenia na podstawie wyników corocznych przeglądów, o których mowa w artykule 8, oraz zbadają możliwości i sposoby kontynuowania lub dalszego rozwijania takiej współpracy. Strony w szczególności zbadają możliwość przyznania Rzeczypospolitej Polskiej statusu Członka Stowarzyszonego bądź Państwa Członkowskiego Agencji.
15.2.
W przypadku kontynuacji niniejszej współpracy, niniejsze Porozumienie może być rozszerzone w drodze pisemnego porozumienia Stron.
15.3.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w drodze pisemnej notyfikacji, nie później niż na rok przed planowaną datą wygaśnięcia, która winna być zgodna z końcem roku kalendarzowego.
15.4.
Wygaśnięcie niniejszego Porozumienie nie będzie miało wpływu na ważność tych praw i obowiązków Stron, które są rozumiane jako pozostające w mocy po wygaśnięciu lub zmianie interpretacji niniejszego Porozumienia, w szczególności dotyczących arbitrażu, poufności, odpowiedzialności odszkodowawczej, praw własności intelektualnej, ani na ważność kontraktów zawartych w wykonaniu niniejszego Porozumienia. Po wygaśnięciu niniejszego Porozumienia Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie w szczególności zobowiązany do finansowania swojej części płatności odnoszących się do zobowiązań kontraktowych zaakceptowanych w budżecie na bieżący i poprzednie lata finansowe odnoszące się do PEPW.
15.5.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Agencja mogą wnosić, za obopólną zgodą, poprawki postanowień niniejszego Porozumienia. Poprawki, za wyjątkiem tych, które odnoszą się wyłącznie do Załączników do niniejszego Porozumienia, wchodzą w życie z dniem notyfikacji wypełnienia niezbędnych warunków wymaganych przez prawo wewnętrzne dla wejścia w życie poprawek. Poprawki odnoszące się wyłącznie do Załączników do niniejszego Porozumienia są dokonywane zgodnie z warunkami zawartymi w tych Załącznikach.

Podpisano w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. w dwóch oryginałach, w językach polskim i angielskim, obydwa teksty będące tekstami autentycznymi. Agencja dokona tłumaczenia na języki francuski i niemiecki.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  I

 Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (PEPW)

Cele, zasady i procedury

I

Cele

I.1. Ogólne cele PEPW

Ogólnym celem PEPW jest związanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z programami i działalnością Agencji i przygotowanie w najbardziej skuteczny sposób możliwego przyszłego przystąpienia do Konwencji o Europejskiej Agencji Kosmicznej.

I.2 Szczegółowe cele PEPW:

a) rozwijanie współpracy pomiędzy naukowymi i wdrożeniowymi środowiskami użytkowników w Rzeczypospolitej Polskiej i Państwach Członkowskich Agencji;

b) tworzenie i umacnianie odpowiednich umiejętności i potencjału przemysłu Rzeczypospolitej Polski w celu doprowadzenia po przystąpieniu do uczciwego i równoprawnego uczestnictwa przemysłowego w przyszłych programach Agencji;

c) zapewnianie pośredniego udziału w programach i działalności Agencji oraz dostępu do wspólnych programów Agencji i Unii Europejskiej na warunkach określonych w odpowiednich instrumentach prawnych;

d) sprzyjanie zaznajomieniu się Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z organizacją Agencji i funkcjonowaniem produkcji, standardów i procedur europejskiego przemysłu kosmicznego;

e) zapewnienie spójności pomiędzy działalnością kosmiczną Państw Członkowskich i Rządu Rzeczypospolitej Polski, na przykład przez unikanie zbędnego powielania.

I.3. Obszary i kategorie działalności objęte PEPW

I.3.1 PEPW obejmuje cztery podstawowe kategorie działalności, określone w punkcie 1.3.2, w następujących pięciu obszarach:

a) nauki o przestrzeni kosmicznej, w szczególności astronomii pozaatmosferycznej i astrofizyki, eksploracji systemu słonecznego i fizyki związków Słońce-Ziemia;

b) badań i działań w zakresie obserwacji Ziemi, w szczególności monitorowania środowiska, a także meteorologii, aeronomii i geodezji;

c) telekomunikacji, w szczególności prezentowania usług i nawigacji satelitarnej;

d) badań mikrograwitacyjnych, w szczególności biologii i medycyny kosmicznej oraz inżynierii materiałowej;

e) inżynierii i wykorzystania segmentów naziemnych.

I.3.2 PEPW obejmuje następujące kategorie działalności:

a) technologie i wyposażenie, odnoszące się do opcjonalnych programów Agencji, które nie są objęte ścieżką krytyczną realizacji programów Agencji ("non-critical path technology");

b) projekty naukowe lub eksperymenty;

c) wykorzystywanie danych;

d) wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

I.3.3 Szczegółowe działania, objęte PEPW, będą określane w bieżącym planie pięcioletnim, który będzie ponownie przyjmowany w końcu czwartego roku każdego okresu pięcioletniego, w świetle negocjacji dotyczących odnowienia Porozumienia między Agencją i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na kolejny okres pięcioletni, rozpoczynający się po upływie piątego roku. Projekt nowego planu pięcioletniego będzie aprobowany w ramach Komitetu PEPW i może być corocznie aktualizowany, zgodnie z określonymi poniżej procedurami.

II

Zasady i Procedury

II.1 Wdrażanie PEPW

II.1.1 Agencja wykonuje PEPW zgodnie ze swymi regulacjami oraz procedurami, o ile nie zostało to inaczej ustalone w niniejszych celach, zasadach i procedurach.

II.1.2 Powołany do tego celu Komitet, dalej zwany "Komitetem PEPW" zostanie utworzony w celu monitorowania i kontrolowania wdrażania PEPW. Zakres działania Komitetu oraz zasady proceduralne są opisane poniżej w Załączniku II.

II.1.3 Instytucje krajowe podlegające jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej mogą, na prośbę Agencji i za zgodą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniać techniczne wsparcie dla zadań realizowanych w ramach PEPW; tam gdzie będzie to stosowne, takie wsparcie udzielane będzie na podstawie wymiany listów pomiędzy zainteresowaną instytucją a Agencją, co będzie przekazywane do wiadomości pozostałym EPW i Radzie Agencji.

II.1.4 Agencja udostępni swoje urządzenia i usługi dla działań wykonywanych w ramach PEPW, zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 Porozumienia. W szczególności, Elektroniczny System Zaproszeń do Składania Ofert (EMITS), którym dysponuje Agencja, będzie udostępniany zainteresowanym firmom, zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na następujących warunkach:

a) wyłącznie dla informacji, w odniesieniu do programów Agencji;

b) pełen dostęp do działań objętych PEPW oraz wspólnych programów Agencji i Unii Europejskiej, zgodnie z odpowiednimi instrumentami prawnymi.

II.2 Zawartość PEPW

Przed rozpoczęciem działań w ramach okresu pięcioletniego Agencja przygotuje pięcioletni PEPW, opierając się na materiałach otrzymanych od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz od Państw Członkowskich, z zachowaniem poniższej procedury.

II.2.1 Agencja skonsultuje z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej jego życzenia odnoszące się do działań z zakresu technologii spoza ścieżki krytycznej ("non-critical path technology").

II.2.2 Następnie, biorąc pod uwagę postanowienia artykułu 6 Porozumienia, Agencja opracuje wstępny projekt pięcioletniego PEPW do dyskusji na posiedzeniach każdej Rady Programowej i każdego Komitetu, po czym, mając na uwadze jego zaakceptowanie przez Komitet PEPW, przedłoży go do akceptacji, większością dwóch trzecich głosów zainteresowanych Państw Członkowskich lub uczestników, niżej wymienionym Komitetom lub Radom Programowym Agencji:

a) Odpowiednim Radom Programowym Agencji - w odniesieniu do wkładu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w fazę rozwojową lub eksploatacyjną systemów i ładunków lub rozwoju technologii spoza ścieżki krytycznej ("non-critical path technology"), podejmowanych w ramach programów opcjonalnych Agencji;

b) Komitetowi Programów Naukowych (KPB) - w odniesieniu do wkładu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w fazę rozwojową lub eksploatacyjną, lub w rozwój technologii spoza ścieżki krytycznej ("non-critical path technology"), podejmowanych w ramach przedsięwzięć naukowych Agencji;

c) Komitetowi Polityki Przemysłowej (KPP) - w odniesieniu do włączenia do PEPW kwestii rozwoju niektórych technologii, wymienionych w Planie Rozwoju Technologii Agencji, które będą rozwijane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, lub w odniesieniu do rozwijanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej technologii spoza ścieżki krytycznej ("non-critical path technology") lub w odniesieniu do działań podejmowanych dla wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto, jeśli działalność PEPW wchodzi w skład działań określonych w Aneksie A do obowiązującej lub Projektu Deklaracji Programowej, Deklaracja ta ulegnie odpowiedniej zmianie lub uwzględni odpowiedni wkład wynikający z PEPW.

Komitet Polityki Przemysłowej (KPP) zbada ponadto i zatwierdzi zwykłą większością głosów wszystkich Państw Członkowskich aspekty polityki przemysłowej PEPW, zanim zostanie on przedstawiony Komitetowi PEPW do zatwierdzenia.

II.2.3 Następnie, na podstawie elementów zatwierdzonych przez odpowiednie Komitety i Rady Programowe, Agencja przygotuje skonsolidowany PEPW w celu jego oceny i zatwierdzenia przez Komitet PEPW. Na tym etapie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powiadomi Agencję i Komitet PEPW o działaniach, jakie zamierza wspierać, biorąc pod uwagę zbieżność i komplementarność polskiego przemysłu z Państwami Członkowskimi Agencji, a także potwierdzi Agencji planowaną wysokość wkładu w finansowanie odnośnych działań.

II.2.4 Przed zaakceptowaniem pięcioletniego PEPW przez Komitet PEPW wszelkie zmiany w zakresie proponowanych działań wnioskowane przez Komitet PEPW, za wyjątkiem działań usuniętych, będą przekazywane do oceny odpowiednim Komitetom i Radom Programowym. Właściwe Komitety i Rady Programowe przekażą następnie swoją akceptację proponowanych zmian Komitetowi PEPW do jego akceptacji.

II.2.5 Po zatwierdzeniu przez Komitet PEPW pięcioletniego PEPW Agencja, na podstawie tego PEPW przygotuje specjalny instrument zwany dalej "Kartą PEPW", o którym mowa w artykule 14.1, umożliwiający Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej zaangażowanie finansowe w ramach PEPW. Karta PEPW będzie zawierać odniesienie do działań, które będą finansowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, i które zostały określone w zaakceptowanym PEPW oraz wskaże odpowiadający temu wkład finansowy subskrybowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający jego udział w finansowaniu wewnętrznych kosztów Agencji, o których mowa w paragrafie II.4, wraz z indykatywnym określeniem rat oraz terminów płatności. Karta PEPW zostanie złożona przez Agencję Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej do subskrypcji, a następnie będzie przekazana do wiadomości Komitetowi PEPW.

II.2.6 Pięcioletni PEPW może podlegać zmianom i uaktualnieniu raz w ciągu każdego roku przez cały okres pięcioletni, w celu uwzględnienia nowych działań proponowanych przez Agencję, i co do których Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub inne EPW wyrazi zainteresowanie. Zatwierdzenie corocznej zmiany PEPW będzie poprzedzone zatwierdzeniem przez odpowiednie Komitety i Rady Programowe Agencji. Jeżeli w wyniku takiej procedury do PEPW zostaną dodane nowe działania, Karta PEPW zostanie odpowiednio zmieniona przez Agencję, a Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na ewentualny wynikający z tego wzrost swoich wpłat, określony w uaktualnionej Karcie PEPW.

II.3 Zasady polityki przemysłowej

II.3.1 PEPW opiera się na gwarantowanym współczynniku zwrotu geograficznego równym 1. Zwrot geograficzny jest obliczany zgodnie z Rezolucją w sprawie kalkulacji obliczania współczynnika zwrotu geograficznego (ESA/CXXXVIII Res.6) przyjętą przez Radę Agencji.

II.3.2 Przy określaniu pięcioletniego harmonogramu pracy PEPW i każdej jego zmianie, stosowane będą następujące zasady polityki przemysłowej:

a) poszanowanie konkurencyjności;

b) komplementarność z doświadczeniami Państw Członkowskich;

c) komplementarność z działaniami podejmowanymi w ramach zaakceptowanych programów Agencji;

d) wpływ na rozwój korzystania z usług pochodzących z europejskich zasobów z zakresu przestrzeni kosmicznej;

e) wartość technologiczna dla Agencji ze szczególnym uwzględnieniem:

1) potencjału innowacyjnego;

2) zgodności z Europejskim Planem Rozwoju Technologii i/albo z przyszłymi potrzebami programowymi Agencji;

f) oddziaływanie na europejską współpracę przemysłową;

g) otwieranie nowych rynków dla konkurencyjnych dostawców;

h) zaangażowanie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw.

II.3.3 Kryteria te będą także stosowane przez Komitet Polityki Przemysłowej (KPP) podczas badania i oceny projektu PEPW.

II.4 Sprawy finansowe

II.4.1 PEPW będzie finansowany poprzez wkłady EPW wnoszone zgodnie z regulacjami i procedurami Agencji, co zostanie formalnie potwierdzone przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przez subskrypcję Karty PEPW, zgodnie z procedurami określonymi w paragrafie II.2. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie dla celów zarządzania PEPW pokrywał wewnętrzne koszty Agencji stałą składką w wysokości 7 % rocznego wkładu określonego w Karcie; kwota ta będzie corocznie wzrastać aż do osiągnięcia pełnych kosztów po pięcioletnim okresie obowiązywania PEPW.

II.4.2 Minimalny wkład finansowy wymagany dla uczestnictwa każdego z EPW w PEPW przez okres pięciu lat wynosi 5 mln euro w warunkach ekonomicznych z roku 2001.

II.4.3 Prace mogą rozpocząć się, kiedy przynajmniej jedno z EPW dokona subskrypcji Karty PEPW.

II.4.4 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej może następnie, raz w ciągu roku, zwiększać swój wkład do PEPW, o ile takie zwiększenie nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów dla innych EPW.

II.4.5 W przypadku kontraktów współfinansowanych przez wybraną firmę albo z innego źródła, udział w wewnętrznych kosztach Agencji zostanie wyliczony na bazie całkowitej wartości kontraktu, chyba że zostanie to inaczej ustalone.

II.4.6 Niezależnie od postanowień artykułu 18 Regulaminu Finansowego Agencji, suma nie wykorzystana do końca roku finansowego będzie automatycznie przeniesiona na następny rok.

II.4.7 Na koniec każdego pięcioletniego okresu objętego PEPW, wkład Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który nie został przeznaczony na wykonanie określonej pracy, zostanie wykorzystany na finansowanie działań planowanych do wykonania w następnym pięcioletnim okresie objętym PEPW, o tle Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie wyrazi w tym względzie innej woli.

II.4.8 W przypadku wygaśnięcia Porozumienia, wszelkie wkłady wniesione przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i nie wykorzystane w PEPW mogą być przekazane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do innego programu Agencji, w którym będzie on uczestniczył, o ile Rzeczpospolita Polska stanie się Państwem Członkowskim lub Członkiem Stowarzyszonym, albo mogą być rozdysponowane inaczej, zgodnie z decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

II.5 Sprawy dotyczące kontraktów

II.5.1 Agencja będzie zawierała kontrakty niezbędne dla realizacji PEPW zgodnie z własnymi regulacjami i procedurami, zgodnie z ogólnymi klauzulami i warunkami kontraktów Agencji; w szczególności, wszelkie kontrakty będą rozliczane w euro.

II.5.2 Zobowiązania kontraktowe zaaprobowane przez Agencję będą ograniczone do wysokości dostępnych środków. Agencja nie będzie zapraszać do przetargów, jeśli środki na działalność, której dotyczyć ma przetarg, będą niewystarczające w odniesieniu do szacunków kosztów, wynikających z planu prac.

II.5.3 Działania, co do zasady, będą podejmowane w drodze otwartych procedur konkursowych w EPW, które wyraziły zainteresowanie takimi działaniami.

II.5.4 W przypadku działań współfinansowanych, Agencja zachowa pełny wgląd w wydatki planowane i poniesione przez wykonawcę kontraktu, a także w źródło pochodzenia wszystkich środków przeznaczonych na wykonanie kontraktu. W razie potrzeby może to także obejmować prawo przeprowadzenia audytu przez Agencję lub w jej imieniu.

II.5.5 Wszelkie prawa własności intelektualnej wywodzące się z lotów orbitalnych ładunków objętych działaniami PEPW, podlegają Regulaminowi Agencji.

II.6 Postanowienia końcowe

II.6.1 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady, w zależności od celów projektu współpracy, będzie właścicielem aktywów powstałych i finansowanych przez siebie w ramach planu PEPW, jak również urządzeń, programów i wyposażenia nabytych dla jego realizacji, przy uwzględnieniu zasad odnoszących się do kontraktów zawieranych przez Agencję.

II.6.2 Poprawki do niniejszego Załącznika wymagają pisemnego porozumienia Stron.

ZAŁĄCZNIK  II

 Komitet Planu dla Europejskich Państw Współpracujących

(Komitet PEPW)

Zakres działania i zasady proceduralne

A.

Zakres działania

Komitet PEPW (dalej zwany "Komitetem"), działając we współpracy z Agencją, monitoruje i kontroluje opracowanie i wdrażanie PEPW zgodnie z postanowieniami Załącznika I. W tym celu Komitet:

1. Bada i przyjmuje zwykłą większością głosów EPW, po otrzymaniu zgody odpowiednich ciał podporządkowanych Rady Agencji, pięcioletni PEPW, o którym mowa w paragrafie II.2 Załącznika I, jak również wszelkie poprawki do niego;

Prawo głosu nad pięcioletnim PEPW mają także inne potencjalne EPW, w odniesieniu do których odpowiednie porozumienie o EPW zostało podpisane, ale jeszcze nie weszło w życie;

2. Podejmuje decyzje, zgodnie z Rozdziałem V Zasad proceduralnych Komitetu PEPW, odnośnie języka w jakim obrady Komitetu PEPW będą prowadzone, takie decyzje podejmowane będą zwykłą większością głosów EPW;

3. Przyjmuje do wiadomości informacje o każdej subskrypcji oraz o wzroście wpłat dokonywanych przez uczestników do PEPW, jak o tym mowa w Karcie PEPW;

4. Otrzymuje informacje dotyczące wsparcia technicznego ze strony krajowych instytucji podlegających jurysdykcji EPW, o których mowa w Załączniku I;

5. Zatwierdza swój zakres działania i zasady proceduralne jak i wszelkie do nich poprawki.

Komitet PEPW

B.

Zasady proceduralne

Rozdział  I

Skład

1.1 Komitet składa się wyłącznie z przedstawicieli EPW.

1.2 Jeden przedstawiciel każdego z Państw Członkowskich Agencji może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu jako obserwator. Przewodniczący Komitetu Administracyjno-Finansowego (KAF), Komitetu Polityki Przemysłowej (KPP) i Komitetu Programów Badawczych (KPB) Agencji są zapraszani z urzędu do uczestnictwa i mają status obserwatorów.

1.3 Każde z EPW może co do zasady być reprezentowane przez nie więcej niż dwóch delegatów. Udział w charakterze delegata wymaga przedstawienia Przewodniczącemu pełnomocnictwa wystawionego przez kompetentne władze krajowe.

1.4 Delegatom mogą towarzyszyć doradcy. Nazwiska i stanowiska doradców są notyfikowane Dyrektorowi Generalnemu Agencji przed wzięciem przez nich udziału w posiedzeniu Komitetu.

Rozdział  II

Przewodnictwo

2.1 Komitet wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na okres jednego roku spośród delegatów EPW.

2.2 Jeśli Przewodniczący nie może wykonywać swych obowiązków, jego obowiązki obejmuje Wiceprzewodniczący. Pełniący obowiązki Przewodniczącego ma te same uprawnienia i obowiązki, jak Przewodniczący.

2.3 Przewodniczący kieruje obradami Komitetu. Nie korzysta on z uprawnień delegata. Przy wykonywaniu swych obowiązków Przewodniczący podlega Komitetowi.

2.4 Europejskie Państwo Współpracujące, którego delegat wykonuje funkcje Przewodniczącego, powołuje zamiast niego nowego delegata na czas wykonywania funkcji przez Przewodniczącego.

Rozdział  III

Posiedzenia

3.1 Komitet zbiera się co do zasady w siedzibie Agencji, z reguły nie częściej niż dwa razy w roku, natychmiast po posiedzeniach Komitetu Polityki Przemysłowej (KPP) lub Komitetu Administracyjno-Finansowego (KAF).

3.2 Na początku każdego posiedzenia Przewodniczący przedstawia do podpisu listę uczestników.

3.3 Obecność przedstawicieli Państw Członkowskich Agencji oraz przewodniczących Komitetów: Administracyjno-Finansowego (KAF), Polityki Przemysłowej (KPP) i Programów Naukowych (KPB) na posiedzeniach Komitetu nie wiąże się z prawem do głosowania.

3.4 Komitet na każdym posiedzeniu ustala datę swego następnego posiedzenia. Jeśli jest to konieczne, Przewodniczący może zmienić ustaloną datę spotkania.

3.5 Przewodniczący może zwoływać nadzwyczajne posiedzenia Komitetu ze swej własnej inicjatywy lub na żądanie większości EPW. Stara się on zorganizować takie posiedzenia w połączeniu z posiedzeniami Komitetu Polityki Przemysłowej (KPP) lub Komitetu Administracyjno-Finansowego (KAF).

3.6 Dyrektor Generalny Agencji wyznacza pracownika Agencji do pełnienia funkcji Sekretarza Komitetu.

3.7 Po konsultacji z Przewodniczącym Sekretarz Komitetu przygotowuje projekt porządku obrad, który zostaje przekazany EPW nie później niż na dwa tygodnie przed datą każdego posiedzenia.

3.8 Projekt porządku obrad jest omawiany i przyjmowany przez Komitet po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych poprawek natychmiast po otwarciu posiedzenia. Do porządku obrad mogą być dodane inne punkty, ale decyzja w tej sprawie może być podjęta tylko za zgodą wszystkich obecnych EPW.

3.9 Pracownicy Agencji wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego Agencji uczestniczą w posiedzeniach Komitetu.

3.10 Każde EPW dysponuje jednym głosem.

3.11 Jeśli nie postanowiono inaczej, decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów EPW reprezentowanych na posiedzeniu i głosujących.

3.12 Niniejsze zasady proceduralne są stosowane tak, by ułatwić wykonanie celów PEPW i stosują się w pełni, kiedy co najmniej trzy EPW wejdą w skład Komitetu.

Rozdział  IV

Funkcje Przewodniczącego i prowadzenie obrad

4.1 Przewodniczący, zgodnie z postanowieniami niniejszych przepisów, kontroluje przebieg posiedzeń Komitetu i dba o porządek w czasie tych posiedzeń. Otwiera i zamyka każde posiedzenie, kieruje dyskusją i, jeśli to konieczne, podsumowuje ją, zapewnia przestrzeganie niniejszych przepisów, udziela lub odbiera prawo głosu, decyduje w kwestiach formalnych porządku obrad, poddaje propozycje pod głosowanie i ogłasza podjęte decyzje. Może proponować odroczenie lub zamknięcie debaty, lub odroczenie lub zawieszenie posiedzenia. Stwierdza przed każdym głosowaniem, że uczestniczy w nim quorum zgodnie z punktem 10 poniżej.

4.2 Nikt nie może zabrać głosu bez uprzedniej zgody przewodniczącego. Zgodnie z postanowieniami punktu 3 poniżej, przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może przywołać do porządku mówcę, którego uwagi nie odnoszą się do aktualnie rozpatrywanego tematu.

4.3 W czasie posiedzenia EPW może zabrać głos w sprawie formalnej. Przewodniczący podejmuje natychmiast decyzję w tej sprawie. Każde EPW może odwołać się od decyzji Przewodniczącego, w takim przypadku odwołanie jest przedyskutowane i decyzja jest poddana pod głosowanie. Jeśli odwołanie nie jest poparte przez większość EPW obecnych i głosujących, decyzja Przewodniczącego pozostaje w mocy. EPW zabierające głos w sprawach formalnych nie może poruszać problemów będących przedmiotem dyskusji.

4.4 Pierwszeństwo przed wszystkimi innymi propozycjami i wnioskami mają wnioski w następujących sprawach:

a. Zawieszenia posiedzenia;

b. Zamknięcia posiedzenia;

c. Odroczenia sprawy będącej przedmiotem dyskusji;

d. Zamknięcia dyskusji w rozpatrywanej sprawie.

4.5 Każda propozycja w ostatecznej formie jest poddawana pod głosowanie. Jest ona przedstawiana uczestnikom posiedzenia w formie pisemnej, jeśli którekolwiek z EPW tego zażąda. W takim przypadku przewodniczący nie przedstawia propozycji na posiedzeniu, dopóki EPW wyrażające takie życzenie nie otrzyma tekstu propozycji.

4.6 Jeżeli zostaje zgłoszona poprawka do propozycji, taka poprawka jest poddawana pod głosowanie w pierwszej kolejności. Jeśli zostaną zgłoszone dwie lub więcej poprawek, Komitet głosuje najpierw nad tą poprawką, która w ocenie Przewodniczącego jest poprawką najdalej idącą. Jeśli z przyjęcia poprawki koniecznie wynika odrzucenie innej zgłoszonej poprawki, to taka poprawka nie jest poddawana pod głosowanie.

4.7 Każde EPW może zażądać, aby poszczególne części poprawki były poddane pod głosowanie odrębnie. Jeśli takie żądanie spotka się ze sprzeciwem, wniosek o rozdzielenie poprawki jest poddawany pod głosowanie.

4.8 Jeśli EPW zgłosi takie żądanie, Komitet głosuje nad ostateczną wersją poprawionej propozycji.

4.9 Jeśli dwie lub więcej propozycji zostanie zgłoszonych w odniesieniu do tej samej sprawy, takie propozycje są poddawane pod głosowanie w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone, chyba że Komitet postanowi inaczej. Po każdym głosowaniu Komitet może decydować, czy należy głosować nad następną propozycją.

4.10 Kiedy niniejsze w pełni zasady znajdą zastosowanie, zgodnie z postanowieniami punktu II.III.12, do uznania quorum każdego posiedzenia Komitetu niezbędna jest obecność delegatów większości EPW.

Rozdział  V

Języki

Posiedzenia Komitetu są prowadzone w jednym z języków roboczych Agencji, który zostanie wybrany przez Komitet. Wszystkie dokumenty odnoszące się do posiedzeń Komitetu są sporządzane w tym języku.

Rozdział  VI

Protokoły

6.1 Po każdym posiedzeniu Sekretarz Komitetu przygotowuje projekt protokołu odzwierciedlający przebieg posiedzenia i osiągnięte konkluzje.

6.2 Projekt protokołu jest rozpowszechniony tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu posiedzenia.

6.3 Propozycje poprawek do projektu protokołu przesyłane są na piśmie przez EPW Sekretarzowi Komitetu w ciągu trzech tygodni od jego doręczenia.

6.4 Na początku każdego posiedzenia protokół z poprzedniego posiedzenia, po uwzględnieniu przedstawionych poprawek, jest przyjmowany przez Komitet.

Rozdział  VII

Poprawki

Postanowienia niniejszego Załącznika mogą być zmieniane przez Komitet i wymagają pisemnej zgody Agencji.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 kwietnia 2008 r.