Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.945 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

Art.  96. 
1.  Tracą moc, z zastrzeżeniem art. 71, 72, 74 i art. 89, ustawy o urzędach ministrów, w szczególności ustawy:
1) z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 115 oraz z 1984 r. poz. 34);
2) z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki (Dz. U. poz. 112);
3) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. poz. 175 oraz z 1990 r. poz. 172);
4) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 178, z 1990 r. poz. 385, z 1991 r. poz. 425 oraz z 1996 r. poz. 496);
5) z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 407);
6) z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz. U. poz. 408, z 1990 r. poz. 504 oraz z 1995 r. poz. 310);
7) z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. poz. 433 oraz z 1991 r. poz. 444 i 492);
8) z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. poz. 434, z 1991 r. poz. 24 oraz z 1997 r. poz. 770);
9) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 490).
2.  Pozostają w mocy przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196).
Art.  97. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.