Art. 90f. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 90f. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  90f.
1. 157
Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność ubezpieczeniową lub brokerską,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu osoby prawnej.
157 Art. 90f ust. 1 zmieniony przez art. 5 § 2 pkt 24 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 września 1998 r.