Art. 30. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  30.
1. 36
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po wyrażeniu opinii przez organ nadzoru, wydaje na wniosek zainteresowanego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę, siedzibę, obszar i rzeczowy zakres działania zakładu ubezpieczeń,
2)
określenie wysokości kapitału akcyjnego albo kapitału zakładowego,
3)
określenie założycieli zakładu ubezpieczeń,
4)
formę organizacyjną działalności,
5)
określenie wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie administracji zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw,
6)
imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej oraz osoby wykonującej czynności w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki (aktuariusza), jeżeli obowiązek wykonywania przez tę osobę przypisanych jej czynności wynika z ustawy.
3.
Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1)
plan działalności,
2)
dowód posiadania środków własnych wolnych od obciążeń w wysokości równej zakładanemu kapitałowi akcyjnemu (zakładowemu) i funduszowi organizacyjnemu wraz z oświadczeniem o przeznaczeniu ich na pokrycie kapitału akcyjnego (zakładowego) i funduszu organizacyjnego,
3)
dane o kwalifikacjach osób, o których mowa w ust. 2 pkt 6,
4)
statut zakładu ubezpieczeń,
5)
ogólne warunki ubezpieczenia określone we wniosku,
6) 37
inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania zezwolenia.
4. 38
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, uwzględnia konieczność uzyskania:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 - pełnej informacji o założycielach oraz mającym powstać zakładzie ubezpieczeń,
2)
w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 6 - pełnej informacji o zakładzie ubezpieczeń i planowanej działalności.
36 Art. 30 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U.00.70.819) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2000 r.
37 Art. 30 ust. 3 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U.01.37.424) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2001 r.
38 Art. 30 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U.01.37.424) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2001 r.