[Wykreślenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przez organ prowadzący rejestr] - Art. 109. - Działalność lecznicza. - Dz.U.2022.633 t.j. - OpenLEX

Art. 109. - [Wykreślenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przez organ prowadzący rejestr] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2027 r.
Art.  109.  [Wykreślenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przez organ prowadzący rejestr]
1. 
Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, dokonuje zmiany wpisu do rejestru polegającej na wykreśleniu zakładu leczniczego w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 3 i 4, dotyczących wyłącznie tego zakładu leczniczego.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do podmiotu leczniczego prowadzącego więcej niż jeden zakład leczniczy.
3. 
Zmiana, o której mowa w ust. 1, następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. 
Przepis art. 108 ust. 4 stosuje się odpowiednio.