Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie włocławskim, w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.52.462

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 maja 1927 r.
o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie włocławskim, w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.

Na mocy art. 3 dekretu, z dnia 7 lutego 1919 r. o dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 170) zarządzam co następuje:
W miejsce dotychczasowej ustala się właściwość terytorjalną sądów I i II okręgu we Włocławku w sposób następujący:
a)
sąd pokoju I okręgu we Włocławku obejmuje: zachodnia część miasta Włocławka do linji, idącej od koryta rzeki Wisły ku południowej granicy miasta środkiem ulic: Rybackiej, Browarnej, Łęgskiej, Kowalskiej, Cyganki, Królewieckiej, Alei Szopena i szosy Kowalskiej, tudzież położone na prawym brzegu Wisły miejscowości, przyłączone do miasta Włocławka na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 85),
b)
sąd pokoju II okręgu we Włocławku obejmuje: pozostałą część miasta Włocławka położoną na wschód od wymienionej wyżej linji, tudzież miasto Kowal i gminy: Baruchowo, Dobiegniewo, Kowal, Łęg i Smiłowice.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1927 r.