Dowody niezbędne w razie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru lub znaku towarowego z powołaniem się na wystawienie tego wynalazku lub wzoru albo zaopatrzonego w zgłoszony znak towaru na publicznej wystawie zagranicą, w jednym z krajów należących do międzynarodowego Związku ochrony własności przemysłowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.58.548

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 16 maja 1928 r.
o dowodach niezbędnych w razie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru lub znaku towarowego z powołaniem się na wystawienie tego wynalazku lub wzoru albo zaopatrzonego w zgłoszony znak towaru na publicznej wystawie zagranicą, w jednym z krajów należących do międzynarodowego Związku ochrony własności przemysłowej.

Na mocy art. 3 ust. 4, art. 90 ust. 4 i art. 182 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 384) zarządzam co następuje:
W razie zgłoszenia do Urzędu Patentowego wynalazku lub wzoru z powołaniem się na uprzednie wystawienie tego wynalazku lub wzoru zagranicą, w jednym z krajów należących do międzynarodowego Związku ochrony własności przemysłowej, na publicznej wystawie, dla której na podstawie ustawodawstwa danego kraju przyznane zostały ulgi, przewidziane w art. 3 ust. 3, względnie w art. 90 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 384), należy złożyć zaświadczenie dyrekcji wystawy, stwierdzające osobę wystawcy, przedmiot oraz datę i miejsce wystawienia.
W razie zgłoszenia do Urzędu Patentowego znaku towarowego z powołaniem się na uprzednie umieszczenie tego znaku na towarze, wystawionym zagranicą, w jednym z krajów należących do międzynarodowego Związku ochrony własności przemysłowej, na publicznej- wystawie, dla której przyznano na podstawie ustawodawstwa danego kraju ulgę, przewidzianą w art. 182 ust. 2 wymienionego w § 1 rozporządzenia, należy złożyć zaświadczenie dyrekcji wystawy, stwierdzające okoliczność, że zgłoszony znak umieszczony był na towarze, wystawionym na tej wystawie, tudzież osobę wystawcy i jego przedsiębiorstwo, rodzaj towaru oraz datę i miejsce wystawienia.
Umieszczone na zaświadczeniach, wymienionych w §§ 1 i 2, podpisy osób, uprawnionych do wydawania zaświadczeń w imieniu dyrekcji wystawy, winny być uwierzytelnione zgodnie z przepisami, obowiązującemi w danym kraju. Ponadto, zgodność sposobu uwierzytelnienia tych, podpisów z prawem danego kraju winna być na zaświadczeniu stwierdzona przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.