§ 5. - Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  5.
1.
Jednorazowe odprawy bezwarunkowe są wypłacane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach objętych wykazem A i B stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292 i z 1997 r. Nr 61, poz. 377), z którymi rozwiązano umowę o pracę w 2001 r. na ich wniosek, za zgodą pracodawcy, jeżeli pracownik:
1)
nie spełnia, określonych w odrębnych przepisach, warunków do uzyskania uprawnień emerytalno-rentowych oraz do świadczeń przedemerytalnych,
2)
oświadczył, że nie będzie korzystał ze świadczenia na przekwalifikowanie - kontraktu szkoleniowego lub jednorazowej odprawy warunkowej oraz innych form pomocy.
2.
Wysokość jednorazowej odprawy bezwarunkowej wynosi 26.000 zł.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania jednorazowych odpraw bezwarunkowych w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, jednakże w granicach określonych w § 4 ust. 2.