§ 10. - Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  10.
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa na zasadach i w trybie określonych w przepisach o finansach publicznych.