Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

Na podstawie art. 90 ust. 4g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 4a-4d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje;
2)
tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 4a-4d ustawy, wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji;
3)
tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 4a-4d ustawy.
1. 
Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach szkoły publicznej składa w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 4a-4d ustawy, zawierający informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji, zwany dalej "wnioskiem o udzielenie dotacji", ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej "ministrem", za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej "Centrum", w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. 
Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej w celu uzyskania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4d ustawy, składa w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o udzielenie dotacji ministrowi za pośrednictwem Centrum w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
3. 
Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia wydanego przez bank potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego szkoły.
4. 
Wzór wniosku o udzielenie dotacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Dotacji szkołom udziela minister za pośrednictwem Centrum.
2. 
W przypadku przyznania dotacji niepublicznej szkole artystycznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dotację przekazuje się na rachunek bankowy szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
1. 
Szkoła sporządza i przekazuje Centrum w postaci papierowej albo elektronicznej comiesięczne oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc, zwane dalej "oświadczeniem", do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie danej części dotacji, uwzględniając:
1)
informację o rzeczywistej liczbie uczniów od początku roku kalendarzowego do miesiąca, za który jest składane oświadczenie, z wyodrębnioną liczbą uczniów w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4c ustawy, należy podać odpowiednio liczbę uczniów uczestniczących co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
informację o planowanej liczbie uczniów, wynikającej z dokumentacji przebiegu nauczania, w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy oświadczenie;
3)
korektę liczby uczniów między stanem wykazanym w poprzednich oświadczeniach a stanem faktycznym, ze wskazaniem, którego miesiąca dotyczy korekta;
4)
informację o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły, sfinansowanych z dotacji, według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy, od początku roku kalendarzowego z wyodrębnieniem wydatków w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie;
5)
wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły, sfinansowanych w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie z udzielonej części dotacji przypadającej na ten miesiąc.
2. 
W przypadku zmiany rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja, do oświadczenia szkoła dołącza informację o nowym rachunku bankowym wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zaświadczenia wydanego przez bank potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego szkoły.
3. 
W przypadku otrzymywania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4cb ustawy, w oświadczeniu szkoła odrębnie podaje informacje odnoszące się do uczniów i wychowanków internatu oraz odrębnie informacje o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły, oraz wykaz wydatków odnoszących się do prowadzenia szkoły i internatu.
4. 
Do oświadczenia szkoła dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodów księgowych potwierdzających dokonanie poszczególnych wydatków, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. W przypadku otrzymywania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4cb ustawy, szkoła dołącza kopie dowodów księgowych potwierdzających dokonanie poszczególnych wydatków odrębnie dotyczących szkoły i internatu.
5. 
Wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Centrum dokonuje weryfikacji pod względem prawidłowości i zgodności danych zawartych w oświadczeniu składanym przez szkołę, z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji.
2. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1, Centrum, w terminie 5 dni od dnia otrzymania danego oświadczenia, informuje szkołę o uchybieniach.
3. 
Szkoła, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, przekazuje Centrum w postaci papierowej albo elektronicznej korektę oświadczenia, uwzględniającą wskazane przez Centrum uchybienia, albo wyjaśnienia potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu.
1. 
Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone w oświadczeniu lub korekcie oświadczenia, o której mowa w § 5 ust. 3.
2. 
W przypadku szkoły, która dotychczas nie otrzymywała dotacji i nie prowadziła działalności edukacyjnej, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone we wniosku o udzielenie dotacji.
3. 
W przypadku szkoły, która dotychczas nie otrzymywała dotacji, ale prowadziła działalność edukacyjną, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone we wniosku o udzielenie dotacji oraz załączonej do tego wniosku informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
W przypadku nieprzekazania w terminie oświadczenia, korekty oświadczenia albo wyjaśnień, o których mowa w § 5 ust. 3, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości ustalonej na podstawie ostatniego złożonego oświadczenia albo korekty oświadczenia, o której mowa w § 5 ust. 3.
1. 
Szkoła sporządza i przekazuje Centrum do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, w postaci papierowej albo elektronicznej, roczne rozliczenie wykorzystania tych dotacji, zwane dalej "rozliczeniem".
2. 
Rozliczenie zawiera:
1)
informację o rzeczywistej liczbie uczniów z podziałem miesięcznym, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4c ustawy, należy podać roczną liczbę uczniów z podziałem miesięcznym uczestniczących co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
informację o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły, sfinansowanych z dotacji, według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy.
3. 
W przypadku otrzymywania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4cb ustawy, szkoła w rozliczeniu podaje odrębnie informacje odnoszące się do uczniów i wychowanków internatu oraz odrębnie informację o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły odnoszącą się do prowadzenia szkoły i internatu.
4. 
Wzór rozliczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Centrum dokonuje weryfikacji rozliczenia wykorzystania dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w oświadczeniach złożonych przez szkołę w ciągu roku, za który szkoła rozlicza dotację, oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.
1. 
Minister lub Centrum mogą przeprowadzić w szkole kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2. 
Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla kontrolującego, wystawione przez ministra lub Centrum, określające organ prowadzący szkołę, nazwę i adres szkoły, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli.
Kontrola, o której mowa w § 10 ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, danych wykazanych w składanych przez szkołę oświadczeniach oraz rozliczeniu dotacji ze stanem faktycznym.
W ramach kontroli szkoła:
1)
zapewnia warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2)
przedstawia na żądanie kontrolującego dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania kontrolnego, a w szczególności dokumenty organizacji szkoły, finansowe i dotyczące przebiegu nauczania w szkole oraz umożliwia sporządzanie kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;
3)
udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
1. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. 
Protokół kontroli zawiera:
1)
datę i miejsce jego sporządzenia;
2)
nazwę organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby, a w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę jest osoba fizyczna - adres jej miejsca zamieszkania;
3)
nazwę i adres szkoły;
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5)
imię i nazwisko kontrolującego, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
6)
określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą;
7)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i potencjalne skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość udzielonej szkole dotacji;
8)
adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;
9)
wykaz załączników do protokołu;
10)
informację o pouczeniu dyrektora szkoły lub osoby pełniącej jego obowiązki o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.
3. 
W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.
4. 
Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu prowadzącego szkołę, dyrektora szkoły oraz podmiotu, który przeprowadził kontrolę.
5. 
Protokół kontroli sporządza się w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.
1. 
Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki.
2. 
Dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić podmiotowi, który przeprowadził kontrolę, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.
3. 
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń podmiot, który przeprowadził kontrolę, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgłoszonych zastrzeżeń, a następnie:
1)
stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu, albo
2)
zarządza niezwłoczne przeprowadzenie przez osobę, która dokonywała kontroli, dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń, w tym ponownego badania dokumentów

- o czym pisemnie informuje zgłaszającego zastrzeżenia.

4. 
W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.
5. 
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części podmiot, który przeprowadził kontrolę, przekazuje swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia oraz organowi prowadzącemu szkołę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub protokołu, o którym mowa w ust. 4.
6. 
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając podmiotowi, który przeprowadził kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.
7. 
Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.
Centrum, w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu, sporządza informację w sprawie przeprowadzonej kontroli, którą wraz z kopią protokołu kontroli przekazuje ministrowi.
W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o udzielenie dotacji

........................................................

(oznaczenie organu prowadzącego szkołę)

..........................................., dnia ................................. r.

(miejscowość i data)

.................................................

(adres organu prowadzącego szkołę)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za pośrednictwem

Centrum Edukacji Artystycznej

Wniosek o udzielenie dotacji
Wnoszę o udzielenie dotacji, o której mowa:

1) w art. 90 ust. 4b, 4c albo 4ca ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) w art. 90 ust. 4cb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) w art. 90 ust. 4d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.1)

na rok .................................... dla ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)
prowadzonej przez: .................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

(nazwa i adres organu prowadzącego szkołę)
______________________________

1) Zaznaczyć "X" w odpowiednim punkcie.

Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy szkoły: .......................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

(nazwa banku i numer rachunku bankowego)
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji:
1. Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (zaświadczenie

nr .................................................... z dnia .........................):

1) posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez .................................................................

..................................................................... decyzją nr ....................................................................

z dnia ..........................................................;

2) nie posiada uprawnień szkoły publicznej.2)
2. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ........................................... osób

- w tym uczniów klas programowo najwyższych .............................................................. osób.

3. Planowana liczba uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia ........................................... osób

- w tym uczniów klas pierwszych ...................................................................................... osób.

4. Planowana liczba wychowanków w zorganizowanym przez szkołę internacie będących

jednocześnie uczniami szkoły artystycznej:

- od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ................................... osób;

- od dnia 1 września do dnia 31 grudnia ................................... osób.

...................................................................
(podpis i pieczątka2 osoby upoważnionej do

reprezentowania organu prowadzącego szkołę)

_______________________________

2) Niepotrzebne skreślić.

3 Wymóg opatrzenia pieczątką dotyczy wyłącznie wniosku złożonego w postaci papierowej.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

zaświadczenia wydanego przez bank potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego

szkoły.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Oświadczenie 3

o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji za miesiąc ... roku 20 ...

(nazwa i adres szkoły,

pieczątka szkoły1))

..............................................
(numer szkoły nadany

przez Centrum Edukacji Artystycznej)

Oświadczenie2)

o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji

za miesiąc ............................. roku 20 ...

I. Informacje o liczbie uczniów lub wychowanków internatu
miesiąc rozliczeniowyrzeczywista liczba uczniów lub

wychowanków internatu od

początku roku kalendarzowego

do miesiąca, za który jest składane

oświadczenie, podana na

podstawie dokumentacji

przebiegu nauczania3)

w tym liczba uczniów

lub wychowanków

internatu w miesiącu,

którego oświadczenie

dotyczy3)

planowana liczba uczniów lub

wychowanków internatu,

wynikająca z dokumentacji

przebiegu nauczania,

w miesiącu następującym po

miesiącu, którego dotyczy

oświadczenie

informacje o liczbie uczniów
informacje o liczbie wychowanków internatu
________________________________

1) Wymóg opatrzenia pieczątką dotyczy wyłącznie wniosku złożonego w postaci papierowej.

2) Oświadczenie należy przekazać Centrum Edukacji Artystycznej do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

nastąpiło przekazanie części dotacji.

3 W przypadku dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4c i 4ca pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy

podać odpowiednio liczbę uczniów uczestniczących co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Informacja o korekcie liczby uczniów lub wychowanków internatu

między stanem wykazanym w poprzednich oświadczeniach a stanem faktycznym

miesiąc rozliczeniowykorekta liczby uczniów
informacje o liczbie uczniów
informacje o liczbie wychowanków internatu
II. Informacja o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły,

sfinansowanych z dotacji4, według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

kategorie wydatków szkoły zgodnie

z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

wysokość poniesionych

wydatków od początku roku

kalendarzowego

w tym wysokość poniesionych

wydatków

w miesiącu rozliczeniowym

1. Wydatki bieżące
w tym:
1) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej

szkołę, jeżeli pełni funkcję dyrektora szkoły

2) pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi
3) wydatki na realizację zadań, o których mowa w

art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty, z wyjątkiem wydatków na

inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie

akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek

prawa handlowego

2. Zakup środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

_______________________________

4 W przypadku szkoły otrzymującej także dotację na podstawie art. 90 ust. 4cb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty, informację o wydatkach sporządza się odrębnie dla szkoły i odrębnie dla internatu.

1) książki i inne zbiory biblioteczne
2) środki dydaktyczne służące procesowi

dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w

szkołach

3) sprzęt rekreacyjny i sportowy
4) meble
5) pozostałe środki trwałe oraz wartości

niematerialne i prawne o wartości

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w

przepisach o podatku dochodowym od osób

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są

uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%

ich wartości, w momencie oddania do używania

RAZEM
III. Wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły,

sfinansowanych z dotacji w miesiącu rozliczeniowym5

lp.dowód księgowy wraz z potwierdzeniem zapłatykwota wydatku
..........................................., dnia .......................... r.
(miejscowość i data)
.............................................................
(podpis i pieczątka1 dyrektora szkoły)
_________________________________

5 W przypadku szkoły otrzymującej także dotację na podstawie art. 90 ust. 4cb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty, wykaz wydatków sporządza się odrębnie dla szkoły i odrębnie dla internatu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Rozliczenie

wykorzystania dotacji w 20 ... roku 4

(nazwa i adres szkoły,

pieczątka szkoły1))

..............................................
(numer szkoły nadany

przez Centrum Edukacji Artystycznej)

Rozliczenie

wykorzystania dotacji w 20 ..... roku2)

I. Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów albo wychowanków internatu z podziałem miesięcznym, podana na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania3
rzeczywista liczba uczniów albo wychowanków internatu

z podziałem miesięcznym, podana na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania4)

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
RAZEM
_________________________________

1) Wymóg opatrzenia pieczątką dotyczy wyłącznie wniosku złożonego w postaci papierowej.

2) Rozliczenie należy przekazać Centrum Edukacji Artystycznej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym

szkoła otrzymała dotację.

3) W przypadku szkoły otrzymującej także dotację na podstawie art. 90 ust. 4cb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty, informację sporządza się odrębnie dla szkoły i odrębnie dla internatu.

4 W przypadku dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy podać

odpowiednio liczbę uczniów uczestniczących co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

II. Informacja o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły,

sfinansowanych z dotacji2, według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

kategorie wydatków szkoły zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

wysokość poniesionych

wydatków od początku roku

kalendarzowego

1. Wydatki bieżące
1) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli pełni funkcję dyrektora szkoły
2) pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi
3) wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie

akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1) książki i inne zbiory biblioteczne
2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu

w szkołach

3) sprzęt rekreacyjny i sportowy
4) meble
5) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej

wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy

amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie

oddania do używania

RAZEM
Kwota dotacji otrzymanej
Kwota dotacji wykorzystanej
Kwota do zwrotu
..........................................., dnia .......................... r.
(miejscowość i data)
.............................................................
(podpis i pieczątka1 dyrektora szkoły)
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. poz. 1353), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985).
3 Oświadczenie należy przekazać Centrum Edukacji Artystycznej do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie części dotacji.
4 Rozliczenie należy przekazać Centrum Edukacji Artystycznej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację.