Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.618 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2019 r.
§  5.  Operator pocztowy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwany dalej "operatorem", sporządza rozliczenie dotacji na formularzu:
1) dla przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) dla przesyłek dla ociemniałych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) 2  dla przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2 § 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2019 r.