Dz.U.2018.2481

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) szkole artystycznej - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej albo publiczną szkołę artystyczną prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo przez osobę fizyczną;
2) niepublicznej szkole artystycznej - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej;
3) szkole - należy przez to rozumieć łącznie szkoły wymienione w pkt 1 i 2.
§  2. 
1.  Organ prowadzący szkołę artystyczną składa wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa odpowiednio w art. 40 ust. 1 lub 3 albo w art. 41 ust. 1, 2 lub 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą", zawierający informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwany dalej "wnioskiem o udzielenie dotacji", do specjalistycznej jednostki nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej "Centrum", w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2.  Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną składa wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, do Centrum w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
3.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się zaświadczenie wydane przez bank potwierdzające prowadzenie rachunku bankowego szkoły albo zespołu szkół albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego zaświadczenia.
§  3. 
1.  Dotacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy, udziela minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pośrednictwem Centrum.
2.  W przypadku przyznania dotacji niepublicznej szkole artystycznej dotację przekazuje się na rachunek bankowy szkoły albo zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
§  4. 
1.  Szkoła, która otrzymuje dotację, sporządza i przekazuje Centrum comiesięczne oświadczenie odpowiednio o liczbie uczniów szkoły i liczbie wychowanków internatu oraz o poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zwane dalej "oświadczeniem", w terminie od 1. do 10. dnia miesiąca, a w grudniu w terminie od 1. do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie danej części dotacji.
2.  Szkoła w oświadczeniu podaje informacje o rzeczywistej liczbie uczniów szkoły i wychowanków internatu ustalone na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej według stanu na 1. dzień miesiąca, w którym składane jest oświadczenie.
3.  Szkoła artystyczna - w przypadku otrzymywania dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 40 ust. 3 albo art. 41 ust. 5 ustawy - w oświadczeniu podaje odnoszące się odrębnie do szkoły i do internatu informacje o:
1) liczbie uczniów szkoły i wychowanków internatu;
2) należnej dotacji na uczniów szkoły i wychowanków internatu;
3) wykorzystaniu danej części dotacji, w tym wykaz dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę realizacji wydatku i rozliczenia dotacji.
§  5.  Szczegółowe informacje o wykorzystaniu dotacji oraz wykaz dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę realizacji wydatków i rozliczenia dotacji szkoła przekazuje wyłącznie w oświadczeniu składanym w terminie od dnia 1. do 10. lipca.
§  6.  W przypadku zmiany rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja, do oświadczenia szkoła dołącza informację o nowym rachunku bankowym wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zaświadczenia wydanego przez bank potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego szkoły albo zespołu szkół.
§  7. 
1.  Centrum dokonuje weryfikacji oświadczenia.
2.  W przypadku, w którym oświadczenie nie zawiera wymaganych danych albo podane w nim dane są błędne, Centrum wzywa szkołę, która złożyła oświadczenie, do dokonania korekty oświadczenia lub złożenia wyjaśnień. Centrum może wezwać szkołę do przekazania poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę realizacji wydatków i rozliczenia dotacji, w tym także dowodów dokonania zapłaty.
3.  Szkoła nie później niż w terminie 5 dni roboczych przekazuje Centrum korektę oświadczenia, wyjaśnienia lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wskazanych przez Centrum dokumentów finansowo-księgowych.
§  8. 
1.  Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone w oświadczeniu lub korekcie oświadczenia, o której mowa w § 7 ust. 3.
2.  Szkoła, która dotychczas nie otrzymywała dotacji, sporządza i przekazuje Centrum oświadczenie o liczbie uczniów szkoły i wychowanków internatu do 10. dnia pierwszego miesiąca, w którym otrzymuje dotację. Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone w tym oświadczeniu.
3.  W przypadku niezłożenia przez szkołę oświadczenia w terminie, Centrum przekazuje część dotacji po złożeniu oświadczenia.
§  9.  W przypadku nieotrzymania przez Centrum w terminie oświadczenia, korekty oświadczenia albo wyjaśnień, o których mowa w § 7 ust. 3, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości ustalonej na podstawie ostatniego złożonego oświadczenia albo korekty oświadczenia, o której mowa w § 7 ust. 3.
§  10. 
1.  Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje Centrum do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotacje, roczne rozliczenie wykorzystania tych dotacji, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zwane dalej "rozliczeniem".
2.  W przypadku otrzymywania przez szkołę artystyczną dotacji, o której mowa w art. 40 ust. 3 albo art. 41 ust. 5 ustawy, do rozliczenia stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust. 3.
3.  W przypadku likwidacji szkoły, a także w przypadku cofnięcia niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej, w trakcie roku kalendarzowego, w którym jest udzielana dotacja, organ prowadzący szkołę przekazuje Centrum rozliczenie w terminie 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym została przekazana ostatnia część dotacji.
§  11.  Centrum dokonuje weryfikacji rozliczenia wykorzystania dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w oświadczeniach złożonych przez szkołę w ciągu roku, za który szkoła rozlicza dotację, oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.
§  12.  Organ prowadzący szkołę albo szkoła na każdym dokumencie finansowo-księgowym stanowiącym podstawę realizacji wydatku i rozliczenia dotacji umieszcza adnotację o wysokości poniesionego wydatku z udzielonej dotacji według następującej treści:

"Wydatek w wysokości ................ zł (słownie: ..................................................... złotych)

został sfinansowany z dotacji, o której mowa w art. ..... ust. .... ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, udzielonej ..........................................................

............................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

...............................................................................................................

(data)(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej*)

_________

* Pieczątka jest wymagana wyłącznie w przypadku dokumentu sporządzonego w postaci papierowej.".

§  13. 
1.  Wniosek o udzielenie dotacji, oświadczenie, korektę oświadczenia, wyjaśnienia oraz rozliczenie przekazuje się Centrum pisemnie, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wniesionej na elektroniczną skrzynkę podawczą.
2.  Składanie wniosku o udzielenie dotacji, oświadczenia, korekty oświadczenia, wyjaśnień oraz rozliczenia może być wspomagane systemem teleinformatycznym udostępnianym przez Centrum.
3.  W przypadku udostępnienia przez Centrum systemu teleinformatycznego organ prowadzący lub szkoła rejestruje wymagane dane w tym systemie i za jego pomocą sporządza wniosek o udzielenie dotacji, oświadczenie, korektę oświadczenia, wyjaśnienia oraz rozliczenie, a wygenerowany w systemie dokument albo wydruk opatrzony podpisem osoby upoważnionej przekazuje Centrum w formie określonej w ust. 1.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na rok ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OŚWIADCZENIE

o liczbie uczniów/wychowanków internatu i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji za miesiąc .... w roku ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ROZLICZENIE DOTACJI w roku ...

wzór

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 11) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. poz. 12), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 146 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).