Dotacja celowa na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.613

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r.

Na podstawie art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa na 2023 r.:
1)
sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, zwanej dalej "publiczną szkołą artystyczną", ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej "ministrem", informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą", w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
2)
tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, dyrektor publicznej szkoły artystycznej przekazuje na:
1)
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo
2)
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
1. 
Wniosek o udzielenie publicznej szkole artystycznej dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, zwany dalej "wnioskiem", jest sporządzany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Do wniosku dołącza się informacje, o których mowa w § 2.
Dyrektor publicznej szkoły artystycznej przekazuje ministrowi za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej - specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), zwanego dalej "Centrum", wniosek wraz z załączonymi do wniosku informacjami, o których mowa w § 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.
1. 
Centrum dokonuje weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym danych zawartych we wniosku oraz w załączonych do wniosku informacjach, o których mowa w § 2.
2. 
W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje dyrektora publicznej szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach.
3. 
Dyrektor publicznej szkoły artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawiony wniosek wraz z informacjami, o których mowa w § 2, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nich zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.
1. 
Dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, udziela minister za pośrednictwem Centrum.
2. 
Kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, ustaloną na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku informacji, o których mowa w § 2, Centrum przekazuje na rachunek bankowy publicznej szkoły artystycznej.
1. 
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, dyrektor publicznej szkoły artystycznej przekazuje na:
1)
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, albo
2)
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
2. 
Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor publicznej szkoły artystycznej dołącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub na pokrycie kosztów ich drukowania lub powielania w celach dydaktycznych, lub zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie.
Dyrektor publicznej szkoły artystycznej przekazuje ministrowi, za pośrednictwem Centrum, rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz kopie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.
1. 
Centrum dokonuje weryfikacji danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, pod względem formalnym i rachunkowym odpowiednio z danymi zawartymi we wniosku oraz w załączonych do wniosku informacjach, o których mowa w § 2.
2. 
W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego rozliczenia, informuje dyrektora publicznej szkoły artystycznej o tych uchybieniach lub błędach.
3. 
Dyrektor publicznej szkoły artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawione rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nim zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.
4. 
Centrum może wezwać dyrektora publicznej szkoły artystycznej do okazania oryginałów dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2.
1. 
Wnioski, informacje, o których mowa w § 2, oraz rozliczenia, o których mowa w § 7 ust. 1, przekazywane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
2. 
Wnioski, informacje, o których mowa w § 2, oraz rozliczenia, o których mowa w § 7 ust. 1, wnosi się na elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum.
Centrum w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości sporządza informację, którą przekazuje niezwłocznie ministrowi.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WZÓR

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 r

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

WZÓR

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2023 r. *

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

wzór

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2023 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2023 r.
* Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.