Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.609

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 22 września 1920 r.
o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska w b. dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Moc obowiązującą ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska (Dz. Pr. P. P. № 31 poz. 262) rozciąga się na czas do 12 kwietnia 1921 roku także i na ziemie b. zaboru pruskiego, ze zmianami przewidzianemi w artykułach następnych.

Art.  2.

Do miast i klasy w myśl art. 7 ustawy zalicza się w b. zaborze pruskim miasta Poznań, Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz - a do miast II klasy pozostałe miasta powiatowe.

Art.  3.

Do art. 8 ustawy dodaję się ustęp drugi:

"Gminy mogą ustanowić wynagrodzenie wyższe od tych, które ustawa przewiduje. Różnicę między wynagrodzeniem przewidzianem w art. 7 ustawy a wynagrodzeniem ustanowionem przez gminę ponosi gmina".

Art.  4.

Art. 10 ustawy otrzymuje brzmienie następujące: "Winni uchylenia się od obowiązków wynikających z niniejszej ustawy będą karani więzieniem do 3 miesięcy, aresztem lub grzywną do 3000 mk".

Art.  5.

Taryfa wynagrodzenia za dostarczone pomieszczenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1920 r.

Art.  6.

Uchyla się:

a) par. 9 niemieckiej ustawy o świadczeniach wojennych z dnia 13 czerwca 1873 (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 129),
b) rozdział I cyfra 2 rozporządzenia z 1 kwietnia 1876 (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 137) w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 13 czerwca 1873 r. o świadczeniach wojennych.
c) rozporządzenie z dnia 4 lipca 1918 r. (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 727) w przedmiocie zmiany par. 9 ustawy o świadczeniach wojennych z dnia 13 czerwca 1873 r., o ile przepisy te dotyczą kwaterunku oficerów i urzędników wojskowych.
Art.  7.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrom Spraw Wojskowych i b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  8.

Ustawa niniejsza uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.