Doręczanie pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.76.549

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 września 1933 r.
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem.

Na podstawie art. 863 kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 112, poz. 934), art. XIII przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 83, poz. 652) oraz art. 675 kodeksu postępowania karnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 83, poz. 725) zarządza się co następuje:
Pisma sądowe w postępowaniu cywilnem i karnem, przeznaczone dla stron, ich pełnomocników, świadków, biegłych i tłumaczów a wysyłane do miejscowości, nieobjętych żadnym okręgiem doręczeń urzędów pocztowych lub okręgiem doręczeń listonoszów wiejskich, będą doręczane przez organa gminy lub obszaru dworskiego, o ile doręczenie nie nastąpi przez woźnych sądowych lub w inny sposób, przewidziany w obowiązujących przepisach.

Pisma powyższe, zaopatrzone adresem osoby wzywanej, będą wysyłane pocztą do najbliższego dla gminy lub obszaru dworskiego urzędu pocztowego, z którego właściwy zarząd gminny lub obszar dworski obowiązany jest odebrać przesyłkę w sposób, przewidziany ogólnie obowiązującemi przepisami, i doręczyć ją adresatowi z zachowaniem przepisów §§ 3, 8 - 13 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 548).

Przy nadawaniu pism sądowych, podlegających doręczeniu przez organa gminne lub obszaru dworskiego, stosuje się przepisy §§ 2 i 4 - 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r.
Po dokonaniu doręczenia organ doręczający gminy lub obszaru dworskiego oddaje zwrotne poświadczenie odbioru wójtowi gminy lub przełożonemu obszaru dworskiego, który oddaje je urzędowi pocztowemu celem przesłania sądowi wysyłającemu.
Pisma prokuratur w sprawach karnych oraz pisma komorników w sądowem postępowaniu egzekucyjnem uważane są narówni z pismami sądowemi.
W przypadkach, określonych w § 1 niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis ustępu pierwszego § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r.

Reklamacje z powodu nienadesłania na czas zwrotnych poświadczeń odbioru lub z powodu wadliwych pokwitowań albo innych nieprawidłowości przy doręczaniu należy kierować do wójtów gmin lub przełożonych obszarów dworskich, którzy dokonali doręczenia.

Do reklamacji tych należy używać druków według wzoru Nr. 4, stanowiącego załącznik do § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r., z zastąpieniem wyrazów: "urząd pocztowy" wyrazami: "zarząd gminny" lub "przełożony obszaru dworskiego".

Wynagrodzenie gmin miejskich i wiejskich za każde dokonane przez funkcjonariusza gminnego doręczenie w postępowaniu cywilnym i karnym ustala się w wysokości podwójnej każdoczesnej opłaty pocztowej za list zwykły najniższej wagi.

Komornicy uiszczają gminom (obszarom dworskim) wynagrodzenie za doręczanie pism zasadniczo w gotówce albo w znaczkach pocztowych równocześnie z wysłaniem pisma.

Komornicy, pozostający w częstej łączności z gminą (obszarem dworskim) w zakresie doręczania pism w postępowaniu egzekucyjnem mogą za zgodą kierownika właściwego sądu grodzkiego wypłacać gminie (obszarowi dworskiemu) wynagrodzenie za doręczenia ryczałtem w stałych odstępach czasu, oznaczonych przez kierownika sądu w porozumieniu z gminą (obszarem dworskim).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 października 1947 r. (Dz.U.47.65.398) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1947 r.