Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.65.398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 października 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnym i karnym.

Na podstawie art. 863 kodeksu postępowania cywilnego, art. XIII przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego oraz art. 675 kodeksu postępowania karnego zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnym i karnym (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 549) wprowadza się zmianę następującą:

§ 6. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Wynagrodzenie gmin miejskich i wiejskich za każde dokonane przez funkcjonariusza gminnego doręczenie w postępowaniu cywilnym i karnym ustala się w wysokości podwójnej każdoczesnej opłaty pocztowej za list zwykły najniższej wagi".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.