Rozdział 6 - Szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności typu - Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

Rozdział  6

Szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności typu

§  20. 
1. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu podmiot ubiegający się o jego wydanie składa wniosek o przeprowadzenie badań technicznych i wydanie certyfikatu zgodności typu do wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
nazwę i adres podmiotu, który składa wniosek;
2)
pisemną deklarację, że ten sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy;
3)
określenie rodzaju i typu budowli, urządzenia albo pojazdu kolejowego;
4)
dokumentację techniczną umożliwiającą ocenę urządzenia, budowli albo pojazdu kolejowego, pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
5)
datę i miejsce sporządzenia wniosku;
6)
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.
3. 
Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:
1)
ogólny opis urządzenia lub budowli;
2)
projekt koncepcyjny i rysunki produkcyjne oraz schematy elementów, podzespołów, obwodów;
3)
opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz zasad funkcjonowania (w tym warunków technicznych eksploatacji) i zasad utrzymania urządzenia lub budowli;
4)
warunki integracji urządzenia lub budowli w ich środowisku systemowym (podzespół, zespół, podsystem) oraz niezbędne warunki dotyczące interfejsów;
5)
wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych oraz opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zawartych w nich wymagań. W przypadku częściowego zastosowania specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane;
6)
wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań oraz sprawozdania z testów;
7)
dowody potwierdzające adekwatność przyjętego rozwiązania technicznego, obejmujące, w stosownych przypadkach: wyniki testów przeprowadzonych przez odpowiednie laboratorium producenta lub przez inne laboratorium badawcze, któremu zlecono przeprowadzenie badań, dowód bezpieczeństwa i jego weryfikację;
8)
informacje o procedurze gromadzenia danych umożliwiające ich odczytanie i ocenę - w przypadku typów urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz typów pojazdów kolejowych.
4. 
Na podstawie wniosku jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, przeprowadza badania techniczne, o których mowa w rozdziale 4.
5. 
Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, a także po przeprowadzeniu badań technicznych, o których mowa w rozdziale 4, z wyłączeniem badań, które należy przeprowadzić podczas prób eksploatacyjnych, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, sporządza opinię techniczną obejmującą ocenę zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych.
6. 
Jeżeli dany typ spełnia wymagania określone we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, wydaje podmiotowi, o którym mowa w ust. 1:
1)
certyfikat zgodności typu, niezbędny do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas określony;
2)
dokumentację przebiegu oceny zgodności typu obejmującą:
a)
opinię techniczną, o której mowa w ust. 5,
b)
raporty z badań technicznych, o których mowa w rozdziale 4,
c)
wszelkie istotne informacje zawierające charakterystykę techniczną wyrobu.
7. 
Certyfikat zgodności typu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, może zostać wydany na czas określony lub zawierać dodatkowe warunki, które powinny zostać spełnione podczas przeprowadzania prób eksploatacyjnych.
8. 
Jeżeli dany typ nie spełnia wymagań określonych we właściwych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, odmawia wydania certyfikatu zgodności typu oraz pisemnie informuje o tym podmiot, o którym mowa w ust. 1, podając szczegółowe uzasadnienie odmowy.
9. 
Po wydaniu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony podmiot, dla którego wydano to świadectwo, przeprowadza próby eksploatacyjne zgodnie z przepisami rozdziału 5.
10. 
Po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych podmiot, który eksploatował budowlę, urządzenie lub pojazd kolejowy podczas ich trwania, sporządza opinię eksploatacyjną obejmującą ocenę podstawowych parametrów danego typu, cech eksploatacyjnych zaobserwowanych podczas prób eksploatacyjnych oraz ocenę przydatności stosowania danego typu.
11. 
Po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, sporządza opinię techniczną obejmującą całość procesu dopuszczania do eksploatacji, w tym raporty z badań technicznych, opinię eksploatacyjną wydaną przez podmiot, który eksploatował budowlę, urządzenie lub pojazd kolejowy podczas prób eksploatacyjnych i ocenę przeprowadzonych prób eksploatacyjnych.
12. 
Na podstawie opinii technicznej, o której mowa w ust. 11, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, sporządza certyfikat zgodności typu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, niezbędny do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio.
§  21. 
1. 
Dla dopuszczonych do eksploatacji urządzeń i budowli, w których dokonano zmian mających wpływ na bezpieczeństwo systemu kolei, w szczególności polegających na zastosowaniu nowego typu podzespołów lub wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu, wymagane jest uzyskanie nowego certyfikatu zgodności typu i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza, jeżeli konieczność uzyskania tych dokumentów została stwierdzona w ramach procesu oceny ryzyka przeprowadzonego zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do urządzeń i budowli eksploatowanych:
1)
na bocznicach kolejowych;
2)
na infrastrukturze kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm;
3)
w metrze;
4)
na sieciach kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy.