Art. 11. - [Lokowanie okresowo wolnych środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  11.  [Lokowanie okresowo wolnych środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania]
1. 
Okresowo wolne środki Funduszu BGK może lokować w:
1)
innych bankach;
2)
formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768);
3)
papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
4)
papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski.
2. 
Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych środków Funduszu.