§ 7. - Dokumenty stanowiące podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1370

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2015 r.
§  7.
Zbiór projektów orzeczeń i projektów uzasadnień założony na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. poz. 603) staje się zbiorem w rozumieniu § 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.