Dokumenty stanowiące podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1370

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie

Na podstawie art. 57i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.
1.
Na pisemny wniosek asystenta sędziego zakłada się zbiór, w którym są gromadzone i przechowywane sporządzane przez niego projekty orzeczeń oraz projekty uzasadnień orzeczeń.
2.
Zbiór zakłada i prowadzi kierownik sekretariatu wydziału, w którym asystent sędziego wykonuje czynności.
3.
Zbiór może być zakładany i prowadzony także w systemie teleinformatycznym.
4.
Do zbioru dołącza się wykaz przechowywanych projektów, w którym odnotowuje się sygnaturę akt sprawy, w której projekt został sporządzony, oraz datę złożenia projektu do zbioru.
1.
Do zbioru asystent sędziego składa wybrane przez siebie projekty wyroków, projekty postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym oraz projekty ich uzasadnień.
2.
Do zbioru asystent sędziego może także złożyć projekty orzeczeń i projekty uzasadnień inne niż wskazane w ust. 1, w szczególności w przypadku, gdy nie sporządzał projektów, o których mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż dziesięć miesięcznie.
1.
Do zbioru składa się pierwsze wersje projektów, poświadczone przez sędziego, pod którego nadzorem asystent sędziego wykonywał czynności.
2.
Sędzia dokonuje poświadczenia niezwłocznie po przedstawieniu mu projektu, co do którego asystent sędziego zgłasza zamiar złożenia go do zbioru.
3.
Poświadczenie projektu polega na złożeniu pisemnego oświadczenia, w którym sędzia stwierdza, że jest to pierwsza wersja projektu sporządzonego przez asystenta sędziego wskazanego z imienia i nazwiska.
4.
Poświadczenie może obejmować więcej niż jeden projekt.
Kierownik sekretariatu zamyka zbiór:
1)
na pisemny wniosek asystenta sędziego;
2)
w przypadku objęcia przez asystenta sędziego stanowiska sędziego.
1.
Projekt orzeczenia lub projekt uzasadnienia przechowuje się w zbiorze przez okres 10 lat od daty złożenia.
2.
Zbiór zamknięty na wniosek asystenta sędziego przechowuje się przez okres roku od zamknięcia zbioru.
Zbiór projektów orzeczeń i projektów uzasadnień założony na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. poz. 603) staje się zbiorem w rozumieniu § 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. poz. 603), które utraciło moc obowiązującą z dniem 2 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 512).