§ 3. - Dokumenty stanowiące podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1370

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2015 r.
§  3.
1.
Do zbioru asystent sędziego składa wybrane przez siebie projekty wyroków, projekty postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym oraz projekty ich uzasadnień.
2.
Do zbioru asystent sędziego może także złożyć projekty orzeczeń i projekty uzasadnień inne niż wskazane w ust. 1, w szczególności w przypadku, gdy nie sporządzał projektów, o których mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż dziesięć miesięcznie.