§ 5. - Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.345

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.
§  5.
1.
Wymiany legitymacji dokonuje się na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, w przypadku:
1)
zmiany danych personalnych wpisanych do legitymacji;
2)
uszkodzenia lub zniszczenia;
3)
braku miejsca na dalsze wpisy.
2. 4
W przypadku wymiany legitymacji osoba poszkodowana albo osoba przez nią upoważniona zwraca dotychczasową legitymację dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 maja 2016 r. (Dz.U.2016.747) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2016 r.