§ 2. - Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.345

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.
§  2.
1.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu, o których mowa w art. 47b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanym dalej "osobami poszkodowanymi", jest legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa, zwana dalej "legitymacją".
2.
Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 1
Legitymacja jest wydawana przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia na wniosek osoby poszkodowanej albo osoby przez nią upoważnionej, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
4.
Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5. 2
Do wniosku osoba poszkodowana dołącza:
1)
odpowiednio orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo orzeczenie w sprawie ustalenia dla celów odszkodowawczych uszczerbku na zdrowiu, albo zaświadczenie lekarskie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), potwierdzające doznanie urazu lub choroby podczas pełnienia służby poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju;
2)
protokół powypadkowy, w przypadku doznania urazu podczas pełnienia służby poza granicami państwa;
3)
dwie fotografie o wymiarach 30 x 35 mm, podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
6.
Zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie dostarcza się w przypadku, gdy wojskowa komisja lekarska nie wydała jeszcze orzeczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, a istnieje natychmiastowa konieczność dalszego leczenia w podmiocie leczniczym choroby lub urazu nabytego podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.
7. 3
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 5, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia wzywa osobę poszkodowaną albo osobę przez nią upoważnioną do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni pod rygorem odmowy wydania legitymacji.
8.
Odmowa wydania legitymacji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Ministra Obrony Narodowej.
1 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 12 maja 2016 r. (Dz.U.2016.747) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2016 r.
2 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 12 maja 2016 r. (Dz.U.2016.747) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2016 r.
3 § 2 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 12 maja 2016 r. (Dz.U.2016.747) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2016 r.