§ 2. - Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1989

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2020 r.
§  2. 
Wniosek o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne kwotą wykraczającą poza wysokość limitu, o którym mowa w § 1, zwany dalej "wnioskiem o dofinansowanie", składa:
1)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW do jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach osobowych,
2)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz AW do komórki organizacyjnej AW właściwej do spraw lecznictwa

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o którym mowa w art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.