Dodatkowe wynagrodzenie wykładowców szkół i kursów wojskowych za prace w godzinach nadliczbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkowym wynagrodzeniu wykładowców szkół i kursów wojskowych za prace w godzinach nadliczbowych.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 59) w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 19 sierpnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 260) zarządza się, co następuje:
Oficerom - etatowym wykładowcom szkół i kursów wojskowych, którym poza pracą obowiązkową w ramach ogólnie przyjętych norm w wojsku w czasie pokojowym zlecono prace związane z nauczaniem w godzinach nadliczbowych, przyznaje się za każdą faktycznie odbytą godzinę pracy dodatkowe wynagrodzenie wynoszące w szkołach i kursach wojskowych:
a)
dla oficerów sztabowych:

zajmującym etatowe stanowisko st. wykładowcy, 150 zł

zajmującym etatowe stanowisko wykładowcy, 125 zł

zajmującym etatowe stanowisko instruktora, 100 zł

b)
dla oficerów młodszych:

zajmującym etatowe stanowisko st. wykładowcy, 125 zł

zajmującym etatowe stanowisko wykładowcy, 100 zł

zajmującym etatowe stanowisko instruktora, 80 zł

c)
kształcących na oficerów:

zajmującym etatowe stanowisko st. wykładowcy, 100 zł

zajmującym etatowe stanowisko wykładowcy, 80 zł

zajmującym etatowe stanowisko instruktora, 60 zł

Jako normę miesięczną pracy obowiązkowej wykładowców i instruktorów ustala się w szkołach i na kursach wojskowych:
a)
dla oficerów sztabowych:

st. wykładowca, 66 godz.

wykładowca, 72 godz.

instruktor, 72 godz.

b)
dla oficerów młodszych:

st. wykładowca, 72 godz.

wykładowca, 78 godz.

instruktor, 80 godz.

c)
, kształcących na oficerów:

st. wykładowca, 78 godz.

wykładowca, 80 godz.

instruktor, 90 godz.

Do normy miesięcznej pracy obowiązkowej wykładowców i instruktorów zalicza się prace związane z zajmowanym stanowiskiem etatowym, a to:
a)
wykłady i zajęcia według rozkładu zajęć szkoły,
b)
konsultacje, repetycje, egzaminy według rozkładu zajęć szkoły,
c)
udział w charakterze pomocnika w ćwiczeniach przeprowadzanych przez innego wykładowcę, o ile udział ten jest nakazany rozkazem,
d)
udział w pracach pokazowych lub naukowych w laboratoriach, warsztatach i w terenie w charakterze kierownika lub pomocnika,
e)
udział w przygotowaniu nakazanych rozkazem opracowań metodycznych lub konspektów dla wykładowców do użytku wewnętrznego szkoły, przy czym na jedną godzinę ćwiczenia liczy się do 3 godzin na przygotowanie,
f)
sprawdzanie prac pisemnych słuchaczy.

Tylko te prace bierze się pod uwagę przy ustalaniu godzin obowiązkowych i nadliczbowych.

Godziny repetycyj, konsultacyj i egzaminów zalicza się tak jak godziny wykładów, przy czym, jeżeli wypadną jako godziny nadliczbowe, należność oblicza się w wysokości 50% stawki za wykłady.
Sprawdzanie przewidzianych programem prac pisemnych słuchaczy zalicza się jako godziny pracy, przy czym na sprawdzenie prac pisemnych 1 grupy (klasy) słuchaczy, które to prace wykonano w ciągu 1 godziny, zalicza się 3 godziny pracy, dla wykonanych w ciągu 2 godzin - 5 godzin pracy.
Prace takie, jak:
a)
osobiste przygotowanie się wykładowcy do przeprowadzenia zajęć z uczniami,
b)
wygłaszanie referatów dla kadry, instruktorskie zajęcia z wykładowcami,
c)
przygotowanie pomocy naukowych skryptów, podręczników, opracowań metodycznych, konspektów, streszczeń, programów - do użytku wykładowcy,
d)
w komisjach, dochodzeniach, inspekcjach, kontrolach w szkole jak i poza szkołą,
e)
na stanowiskach administracyjnych zastępczo,
f)
inne nie związane ściśle z nauczaniem - nie mogą być zaliczane jako płatne godziny nadliczbowe ani też uwzględniane w normie miesięcznej pracy obowiązkowej dla ustalenia godzin nadliczbowych.
Jako godzinę wykładu ustala się czas pracy nie krótszy niż 45 minut.

Wykładów trwających krócej niż 45 minut nie uwzględnia się przy obliczaniu godzin dodatkowych i obowiązkowych.

Stawki wymienione w § 1 dotyczą wszystkich wykładowców danej szkoły (kursu). Uprzednie pobieranie należności w innej szkole (kursie) według wyższych stawek nie wpływa na wysokość stawek obowiązujących w danej szkole (kursie).
Oficerom, którym poza ich właściwymi czynnościami służbowymi zlecono nauczanie w wojskowych zakładach szkolnych (kursach) w charakterze wykładowców dochodzących, przyznaje się za każdą faktycznie odbytą godzinę wykładu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej w § 1.
Podstawą do ustalenia obowiązujących godzin pracy wykładowcy oraz godzin nadliczbowych są rozkłady zajęć, rozkazy komendanta szkoły (kursu) i dzienniki klasy. Wykaz obliczeniowy za miesiąc podpisuje dyrektor nauk, a zatwierdza komendant szkoły (kursu).

Wykaz ten stanowi podstawę dla organów finansowych do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wypłaca się miesięcznie z dołu w terminach wypłaty uposażenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1947 r.