Art. 14a. - [Przetwarzanie danych osobowych] - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2575 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  14a.  4 [Przetwarzanie danych osobowych]
1. 
Organy wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1, są uprawnione do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i ustania prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz wypłacania tego świadczenia.
2. 
Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez organy wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1, polegają co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich poufności.
3. 
Pozyskiwanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
4 Art. 14a dodany przez art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1407) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2023 r., z tym że w zakresie art. 14a ust. 3 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.