§ 2. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  2.
1.
Przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1 i art. 60 ust. 2 powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dni ustawowo wolne od służby - niedziele i święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm. 1 );
2)
dni wolne od służby - dni, o których mowa w pkt 1, oraz dni dodatkowo wolne od służby, o których mowa w § 3;
3)
dowódca jednostki wojskowej - także szefa i komendanta oraz dyrektora lub kierownika jednostki wojskowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1;
4)
dyżur - trwający dwadzieścia cztery godziny lub wielodniowy dyżur bojowy, operacyjny, ratowniczy lub inny ustalony odrębnymi przepisami;
5)
etatowy dyżur - trwający dwadzieścia cztery godziny dyżur w stałym systemie dyżurów pełnionych przez żołnierzy w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego w powołanych do tego celu jednostkach organizacyjnych, w szczególności w Dyżurnej Służbie Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyżurnych służbach operacyjnych rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych oraz podobnych etatowych służbach operacyjnych i dyżurnych ustalonych odrębnymi przepisami;
6)
służba dyżurna - trwającą dwadzieścia cztery godziny służbę wewnętrzną, garnizonową lub inną ustaloną odrębnymi przepisami.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160.