Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych. - Dz.U.2004.16.161 - OpenLEX

Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
dodatkowe dni wolne od służby dla żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami";
2)
rozkład czasu służby żołnierzy w tygodniu;
3)
tryb udzielania żołnierzom czasu wolnego w zamian za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby;
4)
sposób prowadzenia ewidencji czasu służby.
1.
Przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1 i art. 60 ust. 2 powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dni ustawowo wolne od służby - niedziele i święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm. 1 );
2)
dni wolne od służby - dni, o których mowa w pkt 1, oraz dni dodatkowo wolne od służby, o których mowa w § 3;
3)
dowódca jednostki wojskowej - także szefa i komendanta oraz dyrektora lub kierownika jednostki wojskowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1;
4)
dyżur - trwający dwadzieścia cztery godziny lub wielodniowy dyżur bojowy, operacyjny, ratowniczy lub inny ustalony odrębnymi przepisami;
5)
etatowy dyżur - trwający dwadzieścia cztery godziny dyżur w stałym systemie dyżurów pełnionych przez żołnierzy w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego w powołanych do tego celu jednostkach organizacyjnych, w szczególności w Dyżurnej Służbie Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyżurnych służbach operacyjnych rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych oraz podobnych etatowych służbach operacyjnych i dyżurnych ustalonych odrębnymi przepisami;
6)
służba dyżurna - trwającą dwadzieścia cztery godziny służbę wewnętrzną, garnizonową lub inną ustaloną odrębnymi przepisami.
Dodatkowymi dniami wolnymi od służby dla żołnierzy są, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4:
1)
soboty, z wyjątkiem ustalonych, na podstawie odrębnych przepisów, jako dni pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej;
2)
dni wolne od pracy ustalone dla pracowników, o których mowa w pkt 1.
1.
Żołnierze wykonują zadania służbowe w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, zwanych dalej "normalnymi godzinami służby", z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2.
Żołnierzowi wykonującemu zadania służbowe w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia dowódca jednostki wojskowej ustala krótszy niż określony w ust. 1 wymiar godzin służby, odpowiednio do przepisów o czasie pracy pracowników zatrudnionych w takich warunkach.
3.
W indywidualnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na dojazd do miejsca pełnienia służby lub sprawy rodzinne, dowódca jednostki wojskowej może, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez żołnierza obowiązków służbowych, ustalić dla niego inne niż określone w ust. 1 godziny służby w tygodniu, w granicach normy określonej w art. 60 ust. 2.
4.
Dowódca jednostki wojskowej może, w granicach normy określonej w art. 60 ust. 2 i za zgodą bezpośredniego przełożonego, ustalić dla całego lub części stanu osobowego jednostki inny niż określony w ust. 1 rozkład normalnych godzin służby w poszczególnych dniach tygodnia, w tym w dniach dodatkowo wolnych od służby.
5.
Ustalone dla żołnierza na podstawie ust. 2-4 godziny służby są dla niego normalnymi godzinami służby.
Wykonywanie zadań służbowych, na polecenie dowódcy jednostki wojskowej lub bezpośredniego przełożonego, poza normalnymi godzinami służby albo w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby nie może pozbawić żołnierza ośmiogodzinnego wypoczynku na dobę.
1.
Żołnierzowi, który na polecenie dowódcy jednostki wojskowej lub bezpośredniego przełożonego wykonywał zadania służbowe w wymiarze przekraczającym w danym tygodniu o osiem godzin normę określoną w art. 60 ust. 2, udziela się jednego dnia wolnego od służby.
2.
Udzielenie czasu wolnego, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w najbliższym tygodniu lub w ciągu trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.
1.
Żołnierze odbywający ćwiczenia i szkolenie poligonowe oraz przebywający w podróży służbowej wykonują zadania służbowe przez czas niezbędny do realizacji celu ćwiczenia lub szkolenia poligonowego albo podróży służbowej, z zapewnieniem prawa do wypoczynku.
2.
Żołnierzom przysługuje jeden dzień wolny od służby za każdy dzień ustawowo i dodatkowo wolny od służby, w którym pełnili oni dyżur lub służbę dyżurną, wykonywali zadania służbowe w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, podczas pobytu na ćwiczeniach, szkoleniu poligonowym, podróży służbowej, a także pobierali naukę w kraju i za granicą w trybie stacjonarnym. Dotyczy to również żołnierzy pełniących służbę na okrętach w portach zagranicznych i na morzu oraz na pomocniczych jednostkach pływających.
1.
Po zakończeniu pełnienia dyżuru lub służby dyżurnej żołnierza zwalnia się z wykonywania zadań służbowych w tym dniu.
2.
Jeżeli od zakończenia dyżuru lub służby dyżurnej do rozpoczęcia normalnych godzin służby zostało mniej niż dwanaście godzin, żołnierza zwalnia się z wykonywania zadań służbowych w następnym dniu.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, z wykonywania zadań służbowych zwalnia żołnierza dowódca jednostki wojskowej lub bezpośredni przełożony żołnierza.
Żołnierzowi przysługuje jeden dzień wolny od służby za każde siedem dyżurów lub służb dyżurnych pełnionych w okresie nie dłuższym niż dwadzieścia osiem dni.
1.
Dla żołnierzy pełniących etatowe dyżury dowódca jednostki wojskowej ustala plan dyżurów na kolejne dwudziestoośmiodniowe okresy rozliczeniowe, tak aby na każdego z nich przypadało łącznie po sto sześćdziesiąt godzin służby, w tym:
1)
sześć etatowych dyżurów;
2)
sześć godzin szkolenia doskonalącego;
3)
dziesięć godzin do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej.
2.
Pozostałe godziny w okresie rozliczeniowym są dla żołnierza czasem wolnym od służby.
3.
Żołnierzowi pełniącemu więcej niż sześć etatowych dyżurów w okresie rozliczeniowym przysługuje jeden dzień wolny w zamian za każdy dodatkowy dyżur.
4.
W zamian za pełnienie etatowych dyżurów w dni ustawowo i dodatkowo wolne od służby dni wolne nie przysługują.
1.
Żołnierzowi bezpośrednio po zakończeniu podróży służbowej przysługuje ośmiogodzinny wypoczynek, jeżeli:
1)
odbywał podróż służbową całkowicie lub częściowo między godzinami 2200 a 600 i nie korzystał z wagonu z miejscami do leżenia lub spania albo
2)
czas przejazdu wynosił nie mniej niż osiem godzin.
2.
Do żołnierza, który w warunkach określonych w ust. 1 odbywał podróż służbową, a następnie bezpośrednio po niej na polecenie dowódcy jednostki wojskowej wykonywał zadania służbowe, stosuje się odpowiednio § 6.
3.
Jeżeli z uwagi na przyczyny ekonomiczne zarządzono odbycie podróży służbowej zagranicznej w dni ustawowo lub dodatkowo wolne od służby, żołnierzowi udziela się jednego dnia wolnego od służby.
1.
Do udzielania żołnierzom dni wolnych od służby w przypadkach określonych w § 7 ust. 2, § 9 i § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio § 6 ust. 2.
2.
Terminy wykorzystania czasu wolnego od służby ustala dowódca jednostki wojskowej lub bezpośredni przełożony żołnierza, uwzględniając potrzeby służbowe lub szczególnie uzasadnione potrzeby żołnierza.
3.
Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie potrzeby służbowe, dowódca jednostki wojskowej może zezwolić na wykorzystanie dni wolnych od służby łącznie z urlopem wypoczynkowym przysługującym żołnierzowi w danym roku kalendarzowym lub dodatkowym urlopem wypoczynkowym.
W jednostce wojskowej prowadzi się, w formie księgi, ewidencję wykonywania przez żołnierzy zadań służbowych w wymiarze przekraczającym normę czasu służby oraz udzielania za nie czasu wolnego od służby, w której odnotowuje się w szczególności:
1)
czas wykonywania przez żołnierza zadań służbowych, przekraczający normę czasu służby w każdym tygodniu miesiąca kalendarzowego;
2)
wymiar czasu wolnego udzielonego żołnierzowi za wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w pkt 1, oraz termin udzielenia czasu wolnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby (Dz. U. Nr 10, poz. 100), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.