§ 12. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  12.
1.
Do udzielania żołnierzom dni wolnych od służby w przypadkach określonych w § 7 ust. 2, § 9 i § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio § 6 ust. 2.
2.
Terminy wykorzystania czasu wolnego od służby ustala dowódca jednostki wojskowej lub bezpośredni przełożony żołnierza, uwzględniając potrzeby służbowe lub szczególnie uzasadnione potrzeby żołnierza.
3.
Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie potrzeby służbowe, dowódca jednostki wojskowej może zezwolić na wykorzystanie dni wolnych od służby łącznie z urlopem wypoczynkowym przysługującym żołnierzowi w danym roku kalendarzowym lub dodatkowym urlopem wypoczynkowym.