§ 1. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
dodatkowe dni wolne od służby dla żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami";
2)
rozkład czasu służby żołnierzy w tygodniu;
3)
tryb udzielania żołnierzom czasu wolnego w zamian za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby;
4)
sposób prowadzenia ewidencji czasu służby.