[Skutki przynależności do grupy] - Art. 16. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Skutki przynależności do grupy] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  16.  [Skutki przynależności do grupy]
1. 
W sprawach o roszczenia pieniężne ciężar udowodnienia przynależności członka do grupy spoczywa na powodzie. W innych sprawach do ustalenia przynależności członka do grupy wystarcza uprawdopodobnienie.
2. 
Powód może zobowiązać członka grupy do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dowodów i wyjaśnień.