Art. 13. - [Odsetki od nieprzekazanych w terminie dochodów] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.356 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  13.  [Odsetki od nieprzekazanych w terminie dochodów]
1. 
Jeżeli dochody jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną przekazane w terminach, o których mowa w art. 11 ust. 1, 3 i 4, jednostce samorządu terytorialnego przysługują odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.
2. 
Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1, w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 5.