Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.563

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 18 września 1921 r.
w sprawie dniowego i wyjezdnego- sędziów niezawodowych i ławników w b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 6 ustawy z d. 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. № 64 poz. 385) oraz w związku z art. 6 ustęp 4 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1919 r. o organizacji sądownictwa karnego w b. dzielnicy pruskiej (Tygodnik Urzędowy str. 414 i nast.) i art. 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1920 r. o przejściu wymiaru sprawiedliwości w obszarze b. dzielnicy pruskiej poza b. linją demarkacyjną na Rzeczpospolitą Polską (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 6 str. 109 i nast.) zarządza się co następuje:
§  1. Sędziowie niezawodowi i ławnicy, mieszkający w siedzibie sądu, otrzymują, o ile muszą ze swego mieszkania na miejsce posiedzenia sądu odbyć drogę odległości powyżej jednego kilometra, za każdy dalszy zaczęty kilometr drogi z ich mieszkania na miejsce posiedzenia i drogi powrotnej po dwadzieścia marek.
§  2. Sędziowie niezawodowi i ławnicy, nie mieszkający w siedzibie sądu, o ile muszą ze swego mieszkania na miejsce posiedzenia sądu odbyć drogę odległości powyżej dwóch kilometrów, otrzymują za każdy dzień, w którym winni być w swym charakterze urzędowym obecni na miejscu posiedzenia sądu, tytułem dniowego kwotę, stu marek oraz zwrot koniecznych i rzeczywistych kosztów podróży, a nadto, jeśli wskutek swych czynności urzędowych muszą w miejscu posiedzenia sądu przenocować, tytułem noclegowego kwotę stu marek.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1921 r.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą:

1) obwieszczenie Rady Związkowej z dnia 2 sierpnia 1913 r., dotyczące dniowego i wyjezdnego ławników i sędziów przysięgłych (Dz. Pr. Rzeszy Niem. str. 618);
2) rozporządzenie z dnia 26 lutego 1920 r. w przedmiocie zmiany obwieszczenia Rady Związkowej, dotyczącego dniowego i wyjezdnego ławników i sędziów przysięgłych z dnia 2 sierpnia 1913 r. Dziennik Praw Rzeszy str. 618 (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 11 poz. 101).