Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.8.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1921 r.
o dalszem przedłużeniu pełnomocnictwa Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na obszarze tej dzielnicy zarządzeń wyjątkowych.

Na mocy rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 58 poz. 362) o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Praw P. P. z 1919 r. № 61 poz. 364) w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny - na obszar b. dzielnicy pruskiej, jako też na podstawie art. 1 ust. 2 tej ustawy, Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Udzielone Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej rozporządzeniem z dnia 13 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 97 poz. 646) upoważnienie do wydawania na całym obszarze tej dzielnicy zarządzeń wyjątkowych przedłuża się w dalszym ciągu na okres trzymiesięczny od 15 stycznia do piętnastego kwietnia tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.