Czynności fachowe, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.38.170

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 kwietnia 1993 r.
w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452) zarządza się, co następuje:
1.
Przy sporządzaniu oraz wydawaniu leków we wszystkich typach aptek ogólnodostępnych i aptekach zakładowych, z zastrzeżeniem ust. 2, wolno przy czynnościach pomocniczych zatrudniać techników farmaceutycznych, tj. osoby, które ukończyły liceum farmaceutyczne lub technikum farmaceutyczne.
2.
Technicy farmaceutyczni nie mogą być zatrudniani przy czynnościach pomocniczych, dotyczących sporządzania, wyrobu i wydawania leków silnie działających oraz zawierających w swoim składzie truciznę, środek odurzający lub psychotropowy.
Technik farmaceutyczny, który po ukończeniu liceum (technikum) był zatrudniony w aptece przez 2 lata w wymiarze 42 godzin tygodniowo, może wykonywać samodzielnie, w czasie obecności aptekarza w aptece, czynności fachowe w zakresie:
1)
sporządzania leków recepturowych w aptece ogólnodostępnej typu "A", z wyłączeniem leków zawierających w swoim składzie truciznę, środek odurzający lub psychotropowy i leków jałowych,
2)
wydawania leków, z wyjątkiem leków bardzo silnie działających oraz zawierających w swoim składzie truciznę, środek odurzający lub psychotropowy,
3)
wydawania materiałów medycznych, odżywek, środków dietetycznych, higienicznych, kosmetyczno - medycznych oraz przedmiotów do pielęgnacji niemowląt i chorych,
4)
udzielania informacji o miejscu nabycia poszukiwanego leku.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.