Czynności fachowe, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.95.464

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 lipca 1994 r.
w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452) zarządza się, co następuje:
1.
Technik farmaceutyczny, który po ukończeniu liceum (technikum) farmaceutycznego był zatrudniony w aptece przez dwa lata w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać czynności fachowe w aptece przy sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu leków, z wyłączeniem czynności fachowych w zakresie:
1)
sporządzania i wytwarzania leków jałowych oraz bardzo silnie działających i odurzających, a także leków, w których skład wchodzą środki bardzo silnie działające i odurzające,
2)
wydawania leków bardzo silnie działających lub odurzających.
2.
Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, może ponadto udzielać informacji o miejscu nabycia poszukiwanego leku.
Technik farmaceutyczny, który nie przepracował w aptece dwóch lat w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać czynności pomocnicze związane ze sporządzaniem, wytwarzaniem lub wydawaniem leków, z wyłączeniem czynności pomocniczych w zakresie:
1)
sporządzania i wytwarzania leków jałowych oraz bardzo silnie działających i odurzających, a także leków, w których skład wchodzą środki bardzo silnie działające i odurzające,
2)
wydawania leków bardzo silnie działających lub odurzających.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza (Dz. U. Nr 38, poz. 170).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.