Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.756

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 grudnia 1921 r.
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dn. 21 lutego 1919 r. o postępowaniu karno-administracyjnem.

Na podstawie art. 4 i 5 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o uprawnieniu komisarzy ludowych do wymierzania kar w drodze postępowania administracyjno-karnego (Dz. P. P. P. № 14 poz. 154) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Określoną w art. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1919 r. o postępowaniu karno-administracyjnem (Monitor Polski № 46) najwyższą sumę grzywny, która może być wymierzona w postępowaniu mandatowem, podwyższa się z 30 mk. na 100 tysięcy mk., o ile poszczególne ustawy inaczej nie stanowią - z tem zastrzeżeniem, że wysokość grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowem nie może przekroczyć najwyższych granic grzywien, określonych przez obowiązujące przepisy.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1923 r. (Dz.U.23.78.619) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 sierpnia 1923 r.