Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie przepisów tymczasowych o uprawnieniu Komisarzy Ludowych do wymierzania kar w drodze postępowania administracyjno-karnego.

Art.  1.

Komisarz Ludowy władnym będzie za przekroczenia, popełnione w granicach powierzonego mu powiatu, wymierzać w drodze postępowania administracyjno-karnego kary w następujących wypadkach:

a) o ile w odnośnej ustawie został do tego upoważniony,
b) o ile odnośna ustawa przewiduje karę za przekroczenie w drodze administracyjnej i nie wskazuje urzędu upoważnionego do wymierzania kary.
Art.  2.

Komisarz Ludowy ma prawo wymierzać kary do 500 marek grzywny lub do 6-ciu tygodni aresztu z zamianą grzywny na areszt w razie niezamożności, jeżeli odnośna ustawa nie stanowi inaczej.

Art.  3.

Od orzeczenia karnego Komisarza Ludowego służy prawo odwołania się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w terminie 14-dniowym od dnia zawiadomienia o treści orzeczenia karnego, jeżeli w ustawie nie jest inny termin przewidziany.

Art.  4.

Tryb postępowania administracyjno-karnego określi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych osobnem rozporządzeniem.

Art.  5.

Wykonanie niniejszego dekretu poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.