Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.244.2449

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2004 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki,
podpisana w Pradze dnia 30 września 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 30 września 2003 r. została podpisana w Pradze Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Czeskiej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

- odwołując się do postanowień Układu między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, podpisanego w Krakowie dnia 6 października 1991 r.,

- pragnąc rozwijać wzajemnie korzystną współpracę obu Państw w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki,

- kierując się dążeniem do wniesienia własnego wkładu w kształtowanie europejskiego obszaru kultury,

- opierając się na bogatych doświadczeniach wzajemnej współpracy i sprzyjających jej rozwojowi warunkach, wynikających z bezpośredniego sąsiedztwa i pokrewieństwa językowego,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. Umawiające się Strony będą wspierały wzajemną współpracę w dziedzinie kultury, szkolnictwa, nauki i kultury fizycznej, młodzieży, jak również w innych dziedzinach objętych postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Umawiające się Strony będą stwarzały warunki do bezpośredniej współpracy instytucji państwowych i niepaństwowych oraz organizacji, stowarzyszeń obywatelskich, osób prawnych i fizycznych w celu realizacji niniejszej Umowy.
3. Umawiające się Strony będą popierały tworzenie i działalność wspólnych polsko-czeskich i czesko-polskich organizacji, stowarzyszeń i fundacji, służących osiąganiu celów niniejszej Umowy.
4. Współpraca w ramach niniejszej Umowy będzie realizowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwach Umawiających się Stron.
Artykuł  2
1. Umawiające się Strony będą popierały zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i współczesnymi osiągnięciami kulturalnymi Państwa drugiej Umawiającej się Strony.
2. Umawiające się Strony, mając na względzie wzajemne potrzeby i możliwości, będą dążyły do upowszechniania najbardziej wartościowych dzieł twórczości literackiej, muzycznej, dramatycznej, plastycznej i filmowej reprezentującej Państwo drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  3
1. Umawiające się Strony będą popierały i ułatwiały działalność kulturalnych i naukowych przedstawicielstw drugiej Strony na terytorium swojego Państwa.
2. Umawiające się Strony będą wspierały, w ramach swoich kompetencji, działalność Instytutu Polskiego w Pradze i działalność Czeskiego Centrum w Warszawie.
Artykuł  4

Umawiające się Strony będą popierały współpracę kulturalną, edukacyjną i naukową na forum międzynarodowym oraz w ramach organizacji międzynarodowych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i naukowym. Będą wspierały w szczególności wzajemną współpracę w ramach wielostronnych programów, projektów i inicjatyw.

Artykuł  5

W celu rozwoju współpracy kulturalnej Umawiające się Strony będą wspierały w szczególności bezpośrednią współpracę organizacji i instytucji kultury, a w ramach tej współpracy:

1) upowszechnianie literatury drugiej Umawiającej się Strony w oryginale i za pośrednictwem przekładów;
2) organizowanie wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych realizowanych przez muzea, galerie, teatry, biblioteki, zespoły muzyczne i inne instytucje kulturalne zajmujące się tym rodzajem działalności;
3) wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinie sztuk teatralnych, literatury, muzyki, sztuk plastycznych, filmu, muzealnictwa, zachowania, ochrony i konserwacji dziedzictwa architektonicznego i kulturowego oraz zabytków, a także bezpośrednie kontakty między specjalistami z danych dziedzin;
4) wymianę książek, dokumentacji i innych publikacji z zakresu kultury i sztuki między zainteresowanymi partnerami;
5) udział, na zasadach wzajemności, artystów teatralnych i muzycznych oraz zespołów w znaczących międzynarodowych festiwalach odbywających się w Państwach Umawiających się Stron;
6) udział w międzynarodowych festiwalach filmowych, przeglądach filmów oraz filmowych imprezach kulturalnych organizowanych w Państwach Umawiających się Stron, zgodnie z regulaminami tych imprez.
Artykuł  6
1. Umawiające się Strony będą udzielały sobie wzajemnej pomocy w zakresie ochrony, zachowania i zapewnienia integralności dziedzictwa kulturowego.
2. Umawiające się Strony podejmą działania na rzecz identyfikacji, ewidencji i naukowego opisu dóbr kultury czeskiej znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dóbr kultury polskiej znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej.
3. Umawiające się Strony zobowiązują się, iż dokonają zwrotu dóbr kultury nielegalnie wywiezionych z terytorium Państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, z poszanowaniem przepisów obowiązujących w Państwach Umawiających się Stron oraz umów międzynarodowych obowiązujących Państwa obu Umawiających się Stron.
Artykuł  7

Umawiające się Strony będą popierały rozwój bezpośredniej współpracy bibliotek publicznych i naukowych.

Artykuł  8

Działając na rzecz dalszego rozwoju współpracy szkół, Umawiające się Strony będą w szczególności popierały:

1) bezpośrednią współpracę między szkołami wszystkich szczebli;
2) nauczanie języka polskiego i języka czeskiego zwłaszcza poprzez wymianę materiałów do nauczania i delegowanie lektorów;
3) wymianę informacji, literatury pedagogicznej i metodycznej oraz innych materiałów dydaktycznych i specjalistycznych.
Artykuł  9

Umawiające się Strony będą wspierały wymianę młodzieży i bezpośrednią współpracę organizacji młodzieżowych, jak również współpracę w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Artykuł  10

Umawiające się Strony będą wspierały i ułatwiały współpracę w zakresie badań i rozwoju nauki, zwłaszcza:

1) bezpośrednie kontakty instytucji naukowych, ośrodków naukowych oraz szkół wyższych;
2) realizację wspólnych projektów badawczych;
3) wymianę informacji i materiałów naukowych i naukowo-technicznych;
4) organizację wspólnych seminariów i innych przedsięwzięć umożliwiających wymianę doświadczeń i informacji naukowych.
Artykuł  11

Umawiające się Strony zapewnią osobom należącym do mniejszości polskiej zamieszkującym na terytorium Republiki Czeskiej i osobom należącym do mniejszości czeskiej zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warunki sprzyjające zachowaniu, rozwojowi i wyrażaniu ich tożsamości narodowej, religijnej, kulturowej i językowej w ramach przepisów obowiązujących w Państwach Umawiających się Stron.

Artykuł  12

Umawiające się Strony będą popierały rozwój współpracy w dziedzinie archiwistyki, w tym rozwój bezpośrednich kontaktów pomiędzy archiwami państwowymi. Umawiające się Strony, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwach Umawiających się Stron i na zasadzie wzajemności, będą wspierały korzystanie w celach naukowych z archiwaliów umieszczonych w archiwach podlegających kompetencji każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł  13

Umawiające się Strony zapewnią obywatelom Państwa drugiej Umawiającej się Strony należytą i efektywną ochronę w dziedzinie własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych. Umawiające się Strony zapewnią również niezbędne środki i procedury dla przestrzegania praw własności intelektualnej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwach Umawiających się Stron i zgodnie z umowami międzynarodowymi, w tym - w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych - Konwencją Berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., w brzmieniu Aktu Paryskiego z dnia 24 lipca 1971 r., oraz Międzynarodową konwencją o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych (Konwencja Rzymska z dnia 26 października 1961 r.), których Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska są Stronami.

Artykuł  14

Umawiające się Strony będą popierały współpracę w dziedzinie środków masowego przekazu, realizowaną między odpowiednimi organizacjami Państwa każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł  15
1. Umawiające się Strony będą realizowały postanowienia niniejszej Umowy na zasadach wzajemności.
2. Konkretne formy oraz warunki finansowe współpracy będą uzgadniane w czasowo ograniczonych programach lub protokołach między właściwymi organami administracji rządowej i instytucjami.
3. Dla realizacji projektów i programów, o których mowa w ustępie 2, Umawiające się Strony będą mogły, jeśli uznają to za konieczne, wystąpić o pomoc finansową ze źródeł zewnętrznych, takich jak organizacje międzynarodowe i państwa trzecie.
4. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości nawiązania współpracy również w innych dziedzinach, o ile będą one odpowiadały celom i zamierzeniom niniejszej Umowy.
Artykuł  16
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i każda z Umawiających się Stron ma możliwość jej wypowiedzenia w drodze notyfikacji z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Programy wymiany, projekty i przedsięwzięcia rozpoczęte na mocy Umowy zachowują swoją ważność do czasu ich zakończenia bez względu na okres mocy obowiązującej niniejszej Umowy.
Artykuł  17

Niniejsza Umowa nie dotyczy zobowiązań przyjętych przez Państwa Umawiających się Stron w ramach innych obowiązujących umów międzynarodowych.

Artykuł  18

Umowa podlega przyjęciu zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwach każdej z Umawiających się Stron, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

Artykuł  19

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czeską moc obowiązującą Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pradze dnia 16 września 1991 r.

SPORZĄDZONO w Pradze dnia 30 września 2003 r., w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 czerwca 2004 r.