Art. 6. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  6.
1.
Umawiające się Strony zobowiązują się zapewnić pracownikom drugiej Umawiającej się Strony na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych wykonywanie ich czynności służbowych bez przeszkód. W przypadku działań skierowanych przeciwko tym pracownikom władze miejscowe obowiązane są na ich żądanie udzielić potrzebnej pomocy.
2.
Pracownikom wykonującym czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zapewnia się taką samą ochronę prawną, jak swoim pracownikom.