Art. 4. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  4.
1.
Umawiające się Strony mają prawo oznaczać swoje pomieszczenia służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony napisami w swoim języku urzędowym oraz godłem i barwami swego Państwa. Napisy na tych pomieszczeniach służbowych powinny być sporządzone w taki sposób, aby tekst w języku urzędowym Państwa, którego pracownicy je zajmują, był umieszczony przed tekstem w języku urzędowym drugiego Państwa.
2.
Umawiające się Strony mają prawo wywieszać swoje flagi państwowe na pomieszczeniach służbowych, zajmowanych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jak również dekorować te pomieszczenia.