Art. 23. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  23.
1.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą w celu wykonania obowiązków służbowych przekraczać granicę Państwa na podstawie przepustki. Wzór przepustki zawiera załącznik do niniejszej Umowy.
2.
Organy uprawnione do wydawania przepustek oraz tryb ich wystawiania określają przepisy wewnętrzne każdej z Umawiających się Stron.
3.
W przypadkach szczególnych, w których konieczność uzyskania przepustki mogłaby spowodować zwłokę, grożącą przerwaniem ciągłości służby, można wysłać pracownika na czas niezbędnie potrzebny do stacji zdawczo-odbiorczej lub na odcinek przygraniczny na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez przepustki, przewidzianej w ust. 1. W takich jednak przypadkach należy uzyskać zgodę miejscowych organów ochrony granic, które zawiadamiają o tym organy ochrony granic drugiej Umawiającej się Strony.
4.
Personel pociągów ratunkowych i pługów odśnieżnych, wyjeżdżający na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu udzielenia pomocy, może przekraczać granicę Państwa na podstawie wpisu do raportu z jazdy pociągu.
5.
Pracownicy wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych obowiązani są po przybyciu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgłosić się niezwłocznie do miejscowych organów ochrony granic.
6.
Opuszczanie pociągów na odcinkach przygranicznych nie jest dozwolone, z wyjątkiem konieczności opuszczenia pociągu dla potrzeb eksploatacyjnych. Postanowienie to nie dotyczy organów ochrony granic i celnych.
7.
Przepisy Umawiających się Stron, dotyczące pobytu na ich terytorium cudzoziemców, nie mają zastosowania do pracowników wykonujących czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych.
8.
Pracownicy wykonujący czynności służbowe poza stacjami zdawczo-odbiorczymi lub odcinkami przygranicznymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przekraczają granicę Państwa na podstawie ważnych paszportów.