Art. 15. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  15.
1.
Budowę i urządzenie stacji zdawczo-odbiorczych, włączając w to pomieszczenia i tereny potrzebne dla granicznej służby kontrolnej Umawiających się Stron, wykonuje na własny koszt Zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza. Ten Zarząd kolejowy będzie uwzględniał przy budowie i urządzeniu stacji zdawczo-odbiorczych uzasadnione żądania drugiej Umawiającej się Strony, jak również potrzeby wzajemnej łączności kolejowej.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron ustalą w odrębnej umowie, za jakie świadczenia na stacjach zdawczo-odbiorczych pobierane będzie wynagrodzenie, jak również sposób rozliczenia i zapłaty.
3.
Zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza, udostępni pracownikom kolejowym drugiej Umawiającej się Strony wygodne pomieszczenia dla odpoczynku i noclegu.