Art. 1. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  1.
1.
Komunikacja kolejowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką odbywa się przez przejścia kolejowe, otwarte dla tej komunikacji.
2.
Na każdym przejściu kolejowym jedna ze stacji granicznych służy jako stacja zdawczo-odbiorcza, na której pracownicy kolejowi Umawiających się Stron wykonują wspólnie czynności zdawczo-odbiorcze.
3.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron ustalą w porozumieniu z właściwymi organami w odrębnej umowie:
a)
przejścia kolejowe i rodzaj komunikacji na tych przejściach,
b)
stacje zdawczo-odbiorcze.

Przy ustalaniu stacji zdawczo-odbiorczych należy uwzględnić, aby wzajemne świadczenia były możliwie równe dla każdej z Umawiających się Stron.

4.
Na stacjach zdawczo-odbiorczych, oprócz kolejowych czynności zdawczo-odbiorczych, Umawiające się Strony mogą wykonywać również wspólnie czynności związane z kontrolą paszportową, celną, weterynaryjną i fitopatologiczną oraz inne czynności w zależności od potrzeby.
5.
Właściwe władze Umawiających się Stron ustalą w oddzielnych porozumieniach, na których stacjach zdawczo-odbiorczych i w jakim zakresie będą wykonywane wspólnie czynności związane z kontrolą paszportową, celną, weterynaryjną i fitopatologiczną oraz inne czynności.