Art. 4. - Czechosłowacja-Polska. Protokół zmieniający niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, z dnia 30 maja 1927 r. Praga.1930.06.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.6.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1933 r.
Artykuł  4.

Protokół niniejszy będzie ratyfikowany. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Warszawie. Wejdzie on w życie trzydziestego dnia po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych i może być wypowiedziany jednocześnie z konwencją w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej z dnia 30 maja 1927 roku w terminie przewidzianym dla tej konwencji.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach polskim i czeskosłowackim, przyczem oba teksty są autentyczne.

Na dowód czego Pełnomocnicy obu Umawiających się Stron podpisali protokół niniejszy i wycisnęli na nim swe pieczęcie.

Działo się w Pradze, dnia osiemnastego czerwca tysiąc dziewięćset trzydziestego roku.

Dr. Gałecki Dr. K. Krofta

Dr. J. Ouředniček

PROTOKÓŁ PODPISANIA.

Podpisując protokół pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Czeskosłowacką, zmieniający niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej z dnia 30 maja 1927 roku, Pełnomocnicy obu Umawiających się Stron oświadczają w imieniu swoich Rządów, że do czasu ratyfikacji wyżej wymienionego protokółu Rządy obu Umawiających się Stron będą stosowały jego postanowienia, zaczynając od dnia 1 września 1930 roku.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach polskim i czeskosłowackim, przyczem oba teksty są autentyczne.

Działo się w Pradze, dnia osiemnastego czerwca tysiąc dziewięćset trzydziestego roku.

Dr. Gałecki Dr. K. Krofta

Dr. J. Ouředniček

Zaznajomiwszy się z powyższemi protokółami uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 21 lutego 1931 roku.