Art. 8. - Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1996 r.
Artykuł  8. 
1.
Przepustki wystawiają właściwe władze Umawiających się Stron.
2.
Władze wystawiające przepustki będą komunikować odpowiednim władzom drugiej Umawiającej się Strony o każdym podaniu w sprawie uzyskania przepustki stałej, jeżeli mają zamiar ją wystawić. Zawiadomienie to powinno zawierać imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przepustkę, jak również powody uzasadniające wystawienie przepustki. Przepustka nie będzie wystawiona, jeżeli właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony, w okresie 14 dni po przekazaniu im zawiadomienia, powiadomią, że sprzeciwiają się wystawieniu przepustki i podadzą powody sprzeciwu.
3.
Jeżeli władza wystawiająca przepustkę uzna powody sprzeciwu za niewystarczające, jej władza zwierzchnia może zażądać od władzy kompetentnej drugiej Umawiającej się Strony, aby sprawa była ponownie zbadana.
4.
Właściwe władze każdej z Umawiających się stron obowiązane są na życzenie właściwych władz drugiej Umawiającej się Strony unieważnić przepustkę, względnie wstrzymać się od ponownego jej wystawienia.
5.
Władza, która wystawiła przepustkę, winna ją unieważnić, jeżeli okaże się, że brak jest któregokolwiek z warunków uzasadniających wystawienie przepustki.
6.
Sposób współdziałania władz w realizacji postanowień ustępów 2, 3 i 4 niniejszego artykułu ustalą w drodze wzajemnego porozumienia właściwe władze Umawiających się Stron.