Art. 4. - Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1996 r.
Artykuł  4. 
1.
Osoby zamieszkałe w pasie małego ruchu granicznego mogą otrzymać przepustki upoważniające do przekraczania granicy państwowej oraz pobytu w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli jest to uzasadnione względami rodzinnymi, zatrudnieniem lub użytkowaniem gruntów rolnych, łąk i lasów, a także innymi ważnymi względami.
2.
Dzieci w wieku do lat piętnastu mogą przekraczać bez przepustki granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna, o ile są wpisane do ich przepustki.