Art. 2. - Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1996 r.
Artykuł  2. 
1.
Za pasy małego ruchu granicznego w rozumieniu niniejszej Konwencji uważa się obszary położone po obu stronach wspólnej granicy państwowej, każdy o szerokości 15 kilometrów. Jeżeli pas małego ruchu granicznego wyznaczony w ten sposób przedziela na terytorium jednej z Umawiających się Stron obszar gromady (miasta), włącza się do tego pasa pozostałą część gromady (miasta).
2.
Właściwe władze Umawiających się Stron mogą na podstawie wzajemnego porozumienia:
a)
włączyć do pasa małego ruchu granicznego niektóre gromady (miasta) położone w odległości większej aniżeli 15 kilometrów, licząc od granicy państwowej, jeżeli uznają, że jest to konieczne ze względu na gospodarcze lub inne ważne interesy ludności obszarów przygranicznych Umawiających się Stron;
b)
wyłączyć niektóre gromady (miasta) z pasa małego ruchu granicznego na stałe lub na okres przejściowy.
3.
Właściwe władze Umawiających się Stron wspólnie sporządzą i będą uzupełniały wykazy gromad (miast) wchodzących w skład pasów małego ruchu granicznego zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu.