Art. 16. - Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1996 r.
Artykuł  16. 
1.
Konwencja niniejsza wymaga ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie jednego miesiąca licząc od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.
2.
Konwencja niniejsza może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron i utraci swą moc obowiązującą po upływie jednego roku, licząc od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę notyfikacji o wypowiedzeniu Konwencji.
3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji tracą moc Konwencja między Polską a Czechosłowacją o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 30 maja 1925 roku, oraz Protokół w wykonaniu Konwencji między Polską a Czechosłowacją z dnia 30 maja 1925 roku o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisany w Pradze dnia 7 grudnia 1926 roku.

Konwencję niniejszą sporządzono w Pradze dnia 4 lipca 1959 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc obowiązującą.

Na dowód czego wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję i zaopatrzyli ją pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 12 lutego 1960 r.